رویدادهای کشور و جهان

تبصره ها

مشکل اصلی کشور عزیز

با تاسف باید بگوئیم که هنوز هم برای از بین بردن مشکل کشور روراستی از سوی اشغالگران و دوستان آنها ثابت نشده است، بلکه از نام مقدس صلح استفادهء ابزاری می کنند. تقریبا از دو دههء گذشته تحت نام دروغین جنگ با دهشت افکنی، حقوق مشروع ملت مسلمان افغان را غصب کرده اند. مناطق و ق...

پیامها

مصاحبه و راپور

افغانستان در ماه فبروری ۲۰۱۸م

احمد فارسی ( ملاحظه : این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلوم...

مقالات اسلامی

جنایات جنگی

جنایات جنگی (فبروری)

بتاریخ ۱ ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی در منطقهء تریخ ناور ولسوالی نادعلی ولایت هلمند در نتیجهء فیر و انداخت توپچی عسا...

مطالب گوناگون

شهــــــــــداء