رویدادهای کشور و جهان

تبصره ها

هنوز هم دیر نیست

پس از مداخلۀ نظامی و جنگ تهاجمی هفده ساله، مقامات ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده و اینطور می نماید که با امارت اسلامی افغانستان مذاکرات رو در رو انجام می دهد و معضله یی را که با تجربه نمودن هفده سال بمباران، عملیات نظامی و  استراتیژیهای گوناگون جنگی حل نگردید، ح...

پیامها

مصاحبه و راپور

مقالات اسلامی

جنایات جنگی

جنایات جنگی (سبتمبر)

بتاریخ اول ماه ماه سبتمبر سال روان ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران و عساکر داخلی در منطقه کوزبهار ولسوالی خوگیانی ولایت ننگره...

مطالب گوناگون

شهــــــــــداء