تازه ترین ها
جنایات جنگی
 • اعلامیهء ادارهء تلفات ملکی کمیسیون نظامی امارت اسلامی در مورد تلفات وسیع ملکی و استعمال موادکیمایی

  بتاریخ 8 اکتوبر سال جاری نیروهای اشغالگر آمریکایی که قومندان امنیهء قندهار و رئیس عساکر سرحدی افغان نیز آ ...

  بتاریخ 8 اکتوبر سال جاری نیروهای اشغالگر آمریکایی که قومندان امنیهء قندهار و رئیس عساکر سرحدی افغان نیز آنان را همراهی میکردند، بر قریهء سمن منطقهء سرلـت، ولسوالی شوراوک ولایت قندهار چاپه انداختند.   ...

  Read more
 • جنایات جنگی (اکتوبر)

  بتاریخ اول اکتوبر سال 2015 میلادی در قریهء ملاخیل ولسوالی دایچوپان  ولایت زابل عساکر موجود داخلی هشتاد تن ...

  بتاریخ اول اکتوبر سال 2015 میلادی در قریهء ملاخیل ولسوالی دایچوپان  ولایت زابل عساکر موجود داخلی هشتاد تن از هموطنان ملکی را به اتهام همکاری و رابطه را با طالبان زندانی و شکنجه کردند. بتاریخ دوم اکتوب ...

  Read more
 • هفتهء گذشته مؤسس ملیشه های گلم جمع و قاتل مسلکی جنرال دوسـتم به ولایت جوزجان برای جنگ با مجاهدین امارت اس ...

  هفتهء گذشته مؤسس ملیشه های گلم جمع و قاتل مسلکی جنرال دوسـتم به ولایت جوزجان برای جنگ با مجاهدین امارت اسلامی آمد، بر اساس معلومات ملیشه های دوستم که در تلاش بازپس گیری ولسوالی خمآب بودند که با مقاومت ...

  Read more
 • وحشت بشردوستان در قندوز

  نیروهای اشغالگر با وحشت کامل شفاخانهء داکتران بدون سرحد را بمباران کردند، در این شفاخانه بیماران و قربانی ...

  نیروهای اشغالگر با وحشت کامل شفاخانهء داکتران بدون سرحد را بمباران کردند، در این شفاخانه بیماران و قربانیان ملکی جنگ تداوی میشدند، از اینجا جنگجویان طالبان نه بحیث سنگر کار گرفته اند و نه هم در این شف ...

  Read more
 • جنایات جنگی (سبتمبر)

  بتاریخ اول سبتمبر 2015 میلادی در نتیجهء انداخت مرمیهای هاوان عساکر داخلی که بر خانهء گل جان یکتن از باشند ...

  بتاریخ اول سبتمبر 2015 میلادی در نتیجهء انداخت مرمیهای هاوان عساکر داخلی که بر خانهء گل جان یکتن از باشندگان قر یهء اتریو در ولسوالی سید اباد ولایت میدان وردگ اصابت کرد، علاوه بر خسارات مالی و تخریب م ...

  Read more
 • جنایات جنگی( آگست)

  بتاریخ 4 آگست 2015 میلادی در منطقهء قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب در بمبارعساکر داخلی بشمول یک زن چهار ...

  بتاریخ 4 آگست 2015 میلادی در منطقهء قرایی ولسوالی المار ولایت فاریاب در بمبارعساکر داخلی بشمول یک زن چهار تن از افراد ملکی شهید گردیدند و علاوتاً عساکر پیاده نیز 22 خانه را آتش زده و سوزاندند. بتاریخ ...

  Read more
 • همزمان با تجاوز آمریکا بر افغانستان سلسلهء کشتار افغان ها و ویرانی افغانستان آغاز گردید، نیروهای اشغالگر ...

  همزمان با تجاوز آمریکا بر افغانستان سلسلهء کشتار افغان ها و ویرانی افغانستان آغاز گردید، نیروهای اشغالگر در شروع تجاوز تاسیسات نظامی و ملکی حکومتی و دولتی را در افغانستان بمباران کردند، شفاخانه ها و ب ...

  Read more
 • جنایات جنگی در ماه جــون

  بتاریخ 4 ماه جون سال 2015 میلادی در منطقهء پخی خور ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ، اشغالگران خارجی بر موتر م ...

  بتاریخ 4 ماه جون سال 2015 میلادی در منطقهء پخی خور ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ، اشغالگران خارجی بر موتر مزدای یک فرد ملکی بنام غلام نبی توسط طیارهء درون حمله کردند که در نتیجهء نامبرده شهید گردیده و م ...

  Read more
 • اشغالگران هر روز از ده تا پانزده تن از افغانان ملکی را کشته اند.

  روزنامهء آمریکائی نیویارک تایمز بتاریخ 8 جــون از قول نظامیان آمریکائی راپور تکان دهنده ای در مورد قتل و ...

  روزنامهء آمریکائی نیویارک تایمز بتاریخ 8 جــون از قول نظامیان آمریکائی راپور تکان دهنده ای در مورد قتل و کشتار افغان ها بنشر رساند، راپور که از قول گروه سیـــل تیم ششم مربوط نیروهای خاص آمریکائی گفته ...

  Read more
 • بتاریخ اول ماه مـی سال 2015 میلادی عساکر داخلی بر قریهء باغتو در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل چاپه زدند که ...

  بتاریخ اول ماه مـی سال 2015 میلادی عساکر داخلی بر قریهء باغتو در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل چاپه زدند که در هنگام تلاشی فرزند یکی از باشندگان بنام حاجی عبدالباری را دستگیر و با خود بردند. بتاریخ 4 مــ ...

  Read more