تازه ترین ها
مطالب گوناگون
  • چرا و چطور از وقت درست استفاده کنیم

      زندگی فردی و اجتماعی، هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمی‌رسد، نظم در تقسیم صح ...

      زندگی فردی و اجتماعی، هیچ کس بدون وقت شناسی و ایجاد نظم و برنامه به سامان نمی‌رسد، نظم در تقسیم صحیح وقت، نظم در برنامه ریزی، نظم در مدیریت و اجرا اهمیت بسزایی دارد. ما با یک نگاه به جهان هستی ...

    Read more