تازه ترین ها
مقالات اسلامی
 • سلسلهء غزوات (۲۵) بازگشت طرفین

  بازگشت طرفين ۱ ـ مشركان: مشركان راه مكه را در پيش گرفتند. همينكه در جايى به نام رَوْحاءْ، بر سر راه مـديـ ...

  بازگشت طرفين ۱ ـ مشركان: مشركان راه مكه را در پيش گرفتند. همينكه در جايى به نام رَوْحاءْ، بر سر راه مـديـنـه ـ مـكـه رسـيـدند. ابوسفيان با خبر شد كه مسلمانان براى جنگ با او راه افتاده اند. او از ايـنـ ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۲۴) حمله و تعرض دشمن

  ۳ ـ حمله وتعرض دشمن(صحنه دوم ) الف ـ خـالد بن وليدكه فرماندهى جناح راست مشركان را عهده دار بود، متوجه شـد ...

  ۳ ـ حمله وتعرض دشمن(صحنه دوم ) الف ـ خـالد بن وليدكه فرماندهى جناح راست مشركان را عهده دار بود، متوجه شـد كـه تـيراندازان لشکراسلام مواضع خود را ترك گفته اند. او نيز فرصت را غنيمت شمرده به جـايـگـاه آ ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۲۳) روند پيكار

  ۱ ـ آغاز درگيرى: الف ـ بـا حـمـله يك دسته از نيروهاى قريش به فرماندهى ابوعامر، عبد عمرو بن صيفى اَوْسى عـ ...

  ۱ ـ آغاز درگيرى: الف ـ بـا حـمـله يك دسته از نيروهاى قريش به فرماندهى ابوعامر، عبد عمرو بن صيفى اَوْسى عـليـه نـيـروهـاى اسـلام ، جـنـگ آغـاز گـرديد. اين ابو عامر از مدينه به مكه رفت و به تحريك قـريـش ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۲۲) پیش از جنگ احد

  ۱ ـ مشركان: الف ـ قـريـش ، پـس از آمـادگى كامل نظامى ، عازم حركت گرديدند و راه مكه ـ مدينه را پيمودند تا ...

  ۱ ـ مشركان: الف ـ قـريـش ، پـس از آمـادگى كامل نظامى ، عازم حركت گرديدند و راه مكه ـ مدينه را پيمودند تا به جايى ، نزديك مدينه ، به نام صَمْغَه  رسيدند. آنگاه اسب و شترشان را بـراى چـرا در مـزارع انـص ...

  Read more
 • سلسلهءغزوات (۲۱) سرآغاز جنگ احد

  وضعيت عمومى ۱ ـ مسلمانان: مـسـلمـانـان بـر راهـهـاى تـجـاريـى كـه از مـكـه مـكـرمـه بـه شـام و عـراق مـنـ ...

  وضعيت عمومى ۱ ـ مسلمانان: مـسـلمـانـان بـر راهـهـاى تـجـاريـى كـه از مـكـه مـكـرمـه بـه شـام و عـراق مـنـتـهى مى شد تسلط كـامـل يـافتند و از رفت و آمد كاروانهاى قريش در اين دو راه جلوگيرى مى كردند. در ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۲۰) درسهایی از عملیات پاکسازی

  ۱ ـ پايگاه وقرار گاه امن: پـايـگـاه امـن ، مـنـطـقـه اى اسـت حـيـاتـى كـه در هـمه تحركات نظامى بدان تكيه ...

  ۱ ـ پايگاه وقرار گاه امن: پـايـگـاه امـن ، مـنـطـقـه اى اسـت حـيـاتـى كـه در هـمه تحركات نظامى بدان تكيه مى شود، چنين پايگاهى نيروهاى در حال رزم وجنگ را پشتيبانى انسانى و تداركاتى مى كند و در شرايط سخ ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۱۹) محاصره اقتصادی قریش

  محاصره اقتصادى قريش ۱ ـ غزوه بنى سُلَيم: الف ـ نيروهاى طرفين: ـ مسلمانان : يك  گزمه وگشتى جنگی به تعداد د ...

  محاصره اقتصادى قريش ۱ ـ غزوه بنى سُلَيم: الف ـ نيروهاى طرفين: ـ مسلمانان : يك  گزمه وگشتى جنگی به تعداد دوصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) . ـ مشركان : بنو سُليم و غطفان: ب ـ هد ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۱۸) محاصره بنی قینقاع

  ۱ ـ علل محاصره: الف ـ عـلل غـيـر مـسـتـقـيـم : جـاسـوسـى يـهـوديـان بـه نـفـع مـشـركـان و عـليـه مـسـلمـا ...

  ۱ ـ علل محاصره: الف ـ عـلل غـيـر مـسـتـقـيـم : جـاسـوسـى يـهـوديـان بـه نـفـع مـشـركـان و عـليـه مـسـلمـانـان ؛ انتقال اخبار مربوط به مقاصد و تحركات مسلمانان به قريش و اظهار دشمنى آشكارا عليه آنها. ب ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۱۷) درسهایی از جنگ بدر

  درسهايى از جنگ بدر ۱ ـ شناسايى طـرفـيـن جنگ، پـيـش از آغـاز جنگ بـه مـنظور جلوگيرى از غافلگير شدن ، اطلاع ...

  درسهايى از جنگ بدر ۱ ـ شناسايى طـرفـيـن جنگ، پـيـش از آغـاز جنگ بـه مـنظور جلوگيرى از غافلگير شدن ، اطلاعات خوب و سودمندى را درباره نيروها و زمين محل استقرار يكديگر كسب كردند. اهـمـيـت  تحقیق و (بـازج ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۱۶) عوامل پیروزی مسلمانان

  ۳ ـ ايمان استوار: پـاسخ مهاجران و انصار را در هنگام مشورت با رسول خدا(صلی الله علیه وسلم ) درباره جنگ با ...

  ۳ ـ ايمان استوار: پـاسخ مهاجران و انصار را در هنگام مشورت با رسول خدا(صلی الله علیه وسلم ) درباره جنگ با مشركان ديديم . بـا آنـكـه مـسـلمانان مى دانستند قريش از نظر نيرو و تجهيزات بر آنها برترى دارند ...

  Read more