مقالات اسلامی
 • سلسلهء غزوات (۱۲) جنگ بدر

  ۲ ـ مشركان ابـوسـفـيـان بـا خـبـر شـده بـود كـه هـنـگـام رفـتـن كـاروان بـه شـام ، رسـول خـدا(ص ) بـراى ت ...

  ۲ ـ مشركان ابـوسـفـيـان بـا خـبـر شـده بـود كـه هـنـگـام رفـتـن كـاروان بـه شـام ، رسـول خـدا(ص ) بـراى تـعـرض ‍ بـدان بـيـرون آمـده اسـت . از ايـن رو بـيـم داشـت كه در هنگام بازگشت مورد تهاجم مسلمانا ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۱۱) جنگ بدر

  پـس از آن جـمـلگـى حـركـت كـردنـد. چـون بـه نـزديـكـى بـدر رسـيـدنـد رسـول الله صلی الله علیه وسلم هـمـرا ...

  پـس از آن جـمـلگـى حـركـت كـردنـد. چـون بـه نـزديـكـى بـدر رسـيـدنـد رسـول الله صلی الله علیه وسلم هـمـراه ابـوبـكـررضی الله عنه  از نـيروهاى خود مسافتى جلوتر رفت تا به پيرمرد عربى رسـيـد و از او دربـ ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۱۰) جنگ بدر

  جنگ بزرگ بدر (اولین جنگ سرنوشت ساز در اسلام ) وضعيت عمومى ۱ ـ مـسـلمـانـان : شـمـار مـسلمانان در مدينه من ...

  جنگ بزرگ بدر (اولین جنگ سرنوشت ساز در اسلام ) وضعيت عمومى ۱ ـ مـسـلمـانـان : شـمـار مـسلمانان در مدينه منوره افزايش يافت و قدرت و همبستگى آنان فزونى گـرفـت . امـا اوضـاع اقـتـصـادى آنـان بـد بـود. زيـ ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۹)

  غزوه بدر اول ۱ ـ نيروهاى طرفين الف ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه وگـشـتـى جنگی مـتشكل از حدود دوصد سوار و پيا ...

  غزوه بدر اول ۱ ـ نيروهاى طرفين الف ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه وگـشـتـى جنگی مـتشكل از حدود دوصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر خدا(صلی الله علیه وسلم ) . ب ـ مـشـركـان : يك نيروى سبك و سريع كه به مرات ...

  Read more
 • سلسلهء غزوات (۸)

  سريه سعد وقاص رضی الله عنه ۱ ـ نيروهاى دو طرف الف ـ مسلمانان : يك گزمه(گشتى) جنگی متشكل از بيست مرد از مه ...

  سريه سعد وقاص رضی الله عنه ۱ ـ نيروهاى دو طرف الف ـ مسلمانان : يك گزمه(گشتى) جنگی متشكل از بيست مرد از مهاجران ، به فرماندهى سعد وقاص رضی الله عنه . ب ـ مشركان : كاروان تجارى قريش با حمايت شمارى از اف ...

  Read more
 • وضعیت نظامی در مدینه منوره (۷)

  اولین گزمه های  جنگی و شناسايى! ۱ ـ مسلمانان پس از استقرار مهاجران در مدينه ، رسول الله صلی الله علیه وسل ...

  اولین گزمه های  جنگی و شناسايى! ۱ ـ مسلمانان پس از استقرار مهاجران در مدينه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ميان آنان و انصار، پيوند برادرى برقرار كـرد؛ و بـا ايـن ابـتـكـار جـامـعـه اى از بـرادران ديـ ...

  Read more
 • وضعیت عمومی مسلمانان در مدینه منوره (۶)

  الف ـ بـنـاى مـسـجد: پس از آن كه جاى مسجد مدينه از سوى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) تعيين شد، بناى آن با خ ...

  الف ـ بـنـاى مـسـجد: پس از آن كه جاى مسجد مدينه از سوى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) تعيين شد، بناى آن با خـشـت و سـنـگ آغـاز گـرديـد و آن حـضـرت بـه هـمـراه ياران خود خشت و سنگ به دوش مى كشيد و بـديـنـ ...

  Read more
 • نخستین پیمان ها در صدر اسلام (۵)

  نـخـسـتـين پيمان عقبه :  سويد بن صامت اوسى  براى گذراندن حج به مكه آمـد. رسول الله صلی الله علیه وسلمبه ا ...

  نـخـسـتـين پيمان عقبه :  سويد بن صامت اوسى  براى گذراندن حج به مكه آمـد. رسول الله صلی الله علیه وسلمبه او برخورد و به اسلام دعوتش فرمود. سويد آن را نيك تلقى كرد و در بـازگـشـت بـه مدينه آنچه را شنيده ...

  Read more
 • وضعيت نظامى مسلمانان در صدر اسلام (۴)

  ۱- در مكه مكرمه (وحدت و توحيد به خاطر جهاد) الف ـ دعوت سرى : با نزول وحى بر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم ...

  ۱- در مكه مكرمه (وحدت و توحيد به خاطر جهاد) الف ـ دعوت سرى : با نزول وحى بر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) كار گردآورى نيروى نظامى نيز آغاز گـرديـد. رسـول الله (صلی الله علیه وسلم ) از مـردم دعوت كرد ...

  Read more
 • فضيلت و ثواب كفالت و سرپرستی يتيم

  یتیم به کسی گفته میشود؛ که قبل از سن بلوغ پدر اش وفات کند، و یا لقیط (طفل دریافت شده که پدر و مادرش مجهول ...

  یتیم به کسی گفته میشود؛ که قبل از سن بلوغ پدر اش وفات کند، و یا لقیط (طفل دریافت شده که پدر و مادرش مجهول است) باشد، یا پدر اش مفقود باشد ویا هم پدرش مشخص نباشد. در صورتیکه دخلی و مالی برای سد حاجات خ ...

  Read more