تازه ترین ها

پروان: مسئولین تعلیم وتربیه درسیاه گرد از ادارات تعلیمی دیدن نمودند

پروان: مسئولین تعلیم وتربیه درسیاه گرد از ادارات تعلیمی دیدن نمودند

براساس خبر،  مسئولین تعلیم وتربیه ساحوی امارت اسلامی در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان از مدارس دینی،دارالحفاظ ها، مدارس محلی ومکاتب بازدید نمودند وغرض ترقی وپیشرفت امور تعلیمی  با مسئولین ادارات تعلیمی نشستی انجام دادند وامور  مدارس ومکاتب را از نزدیک نیز برسی نمودند.

این مسئولین از مدراس ودارالحفاظ ها، مدارس محلی وادارات تعلیمی مناطق دره تنگ، دشتک، قمچاق و وازغر آن ولسوالی بازدید نمودند وغرض صلاح مشوره وتبادل نظر، با مسئولین مدارس نشست های انجام دادند ومشکلات بخش های تعلیم وتربیه را دران ولسوالی برسی کردند وبرای حل آن اقدام لازم اتخاذ نمودند.

مسئولین طی این نشست ها همه جانبه سخنرانی نمودند ولوائح وفرامین تعلیم وتربیه  امارت اسلامی را همه جانبه شرح دادند وبرای تطبیق وعملی کردن آن توصیه های زیادی صورت گرفت تا امور تعلیم وتربیه به سوی معیاری شدن وارتقا گام بیشتر برداشته شود.

Related posts