تازه ترین ها

بلخ:میان شاگردان مدارس ومکاتب در چاهی مسابقه حسن بیان صورت گرفت

بلخ:میان شاگردان مدارس ومکاتب در چاهی مسابقه حسن بیان صورت گرفت

براساس خبر، به بتکار مسئولین کمیسیون تعلیم وتربیه  ولایت بلخ میان شاگردان مدارس ومکاتب مسابقه حسن بیان صورت گرفت.

دراین مسابقه،  شاگردان ۱۷ مدرسه و۲۰ مکتب در موضوع سیرت النبی صلی الله علیه وسلم اشتراک نمودند.

طبق معلومات، معیار اشتراک شاگردان مدارس درجه سوم وبرای شاگردان مکاتب صنف هفتم تعین گردیده بود وهر شاگرد مدت ۲۰ دقیقه وقت داشتند واین مسابقه طی  گردهمایی باشکوهی دیروز درمحوطه لیسه عالی فرخ آباد آن ولسوالی  انجام یافت ودران شمار زیاد علمای کرام، مسئولین کمیسیون های ملکی ولسوالی چاهی وشورتیپه، استادان، طالب العلمان وبزگان قومی اشتراک ورزیدند.

جلسه براساس یک ترتیب وتنظیم خاص ساعت ۸ صبح با قرائت آیات قران کریم آغاز وساعت ۳ بعد ازظهر دیروز با خوانش دوعایه پایان یافت.

خبرمیگوید که دراین مسابقه بتعداد ۳۷ تن طالب العلم وشاگردان شامل شدند وسخنرانی های دلچسپی انجام دادند ویک هیئت سه نفری تعلیم وتربیه موظف بودند تا مقریرین این مسابقه را نمره داده وکسای که نمرات بلندی کسب نموده اند، پیروز انتخاب ومعرفی نمایند وتوسط مسئولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی به انعامات مناسب افتخار داده شد.

طبق راپور واصله، محمد فرزند محمد جمعه باشنده قریه فرخ اباد ولسوالی چاهی و شاگرد مدرسه امام طحاوی اول نمره وآغانیاز فرزند عبدالله شاگرد لیسه عالی دالی باشنده ولسوالی شورتیپه دوم نمره وشمس الدین فرزند نورالدین شاگرد لیسه فرخ اباد ولسوالی چاهی سوم نمره اعلان گردیدند وبه جایزه های مناسب مفتخر گشتند.

خبرمیگوید که انعامات  متذکره شامل لباس گرم زمستانی، پتو، قلم وکتابچه بود وهمچنان برای تشویق شاگردان، بتمام اشتراک کننده گان مسابقه جایزه های مناسبی نیز درنظر گرفته شده برای شان توزیع گردید.

قابل ذکر است که این مسابقه برای شاگردان آن ولسوالی جنبه تشویقی وامتحانی داشت ودرنظر است که در آینده درسراسر کشور مسابقه رسمی را درسطع مدارس برگزار نمایم ودران شمار زیاد شاگردان مدراس ومکاتب  اشتراک نمایند.

Related posts