تازه ترین ها

هموطن هرگز منـال!

هموطن هرگز منـال!

حقانی هروی/ شعر
==============
غرق دنیای فیــــــنال
عین و غین بی کمال
عشق شان بود فوتبال
بی خبر از قیل و قال
===========
فکرشان سودا و مال
دین فروش و لا اُبال
ملت مسکیـن پایمال
بیغم اند و بی خیال
==========
پول گرفتند مالامال
از واشنگتن تا سنگال
خرج شان شد بالکمال
همچنان شکسته بال
==========
بر قضایا چُپ و لال
شیفتگان زر و مـــال
برغم ما بس خوشحال
هموطن! هرگز منـال
===========
حقانی هروی / چاشت/ 1/4/2016 میلادی

Related posts