تازه ترین ها

رفتن شان چه سخت بود باور آن چه مشکل                     

رفتن شان چه سخت بود باور آن چه مشکل                     

شعر / حقانی هروی

========================

رفتن شان چه سخت بود باور آن چه مشکل

آن انسان خوش طینت حسرت کشیدیم از دل

پاک بودند و با اخلاق، دلسوز و هم فداکار

مهربان و خجسته، خوش صورت و نیک رفتار

==============

دوستان شدند و غمگین یاران همه جگرخون

از غم مخلص حق دلها همـــــــــه دگرگون

جبران او چه سخت است فقدان او چه جانکاه

هرگز از ذهن نرود اُستــــــــــــاد محبوب ما

===============

آن سیـــــــــد ربانی محمـــــــــد حقـــــــانی

رفت او چه زود سوی حق از این سرای فانی

دوستان بگشتند نالان چون ابر نو بهاران

اشکها ریختند فراوان در یادشان عزیزان

=============

آن چهرۀ درخشان با سیمای نورانی

و لبهای پُرخنده، مجــــــــاهد ربانی

همه شدند و یادگار از آن مرد خدایی

الله راضی ز وی باد با آن همه صفایی

============

یا رب ذوالجلالم به لطف خویش بگردان

شامل رضوان و هم حور و بهشت و غلمان

محمد حقانــــــــــی آن یـــــــار نیک  ما را

بخشش نما و رحمــــــــــت تمام رفتگان را

صبح 9/1/2016 میلادی

Related posts