از مناجات خواجه انصاری رحمه الله

از مناجات خواجه انصاری رحمه الله

الهی

نـــام تو مــا را جواز!

مهــــــر تو ما را جهــاز!

الهی!

 شنــاخت تو ما را امان!

و لطف تو مـــا را عیـــان ـ

الهی!

فضـــل تـــو ما را لوا,کنف تــــو ما را ماوی !

 الهی!

ضیعفان را پناهی

قاصدان را بـــر سراهی

مومنـــــان را گواهی چه بود که افزایی و نکاهی؟

Related posts