تازه ترین ها

از مناجات خواجه انصاری رحمه الله

از مناجات خواجه انصاری رحمه الله

الهی

نـــام تو مــا را جواز!

مهــــــر تو ما را جهــاز!

الهی!

 شنــاخت تو ما را امان!

و لطف تو مـــا را عیـــان ـ

الهی!

فضـــل تـــو ما را لوا,کنف تــــو ما را ماوی !

 الهی!

ضیعفان را پناهی

قاصدان را بـــر سراهی

مومنـــــان را گواهی چه بود که افزایی و نکاهی؟

Related posts