Home » جنایات جنگی » جنایات جنگی ماه جون

جنایات جنگی ماه جون

downloadبه تاریخ ۳ جون  :

در ولایت قندهار ، در حین درگیری درمیان طالبان و نیروهای دولتی در منطقۂ اسحاق زی ولسوالی معروف در اثر فایر هاوان از سوی عساکر دولتی ، سه تن افراد ملکی به شهادت رسیدند ، یک کودک و دو خانم جراحت برداشتند .

در ولایت فاریاب ، در منطقۂ کنجک ولسوالی چهل گزی در اثر بمب باران نیروهای داخلی سه تن افراد ملکی مجروح گشتند .

به تاریخ ۴ جون :

در ولایت ننگرهار ، نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی در سلسلۂ عملیات شب هنگام بر خانه های مسکونی یک عده مردم ملکی در منطقۂ لوخی ولسوالی خوگیانی شب هنگام چاپه زدند و پس ازین که خانه  ها را تلاشی گرفتند یک فرد ملکی و دو طفل را به عنوان اسیر گرفتار نمودند .

به تاریخ ۵ جون :

در ولایت سمنگان ، اربکی ها در منطقۂ مونغر ولسوالی حضرت سلطان یک تن فرد ملکی را شهید ساختند و یک تن دیگر را زخمی نمودند .

به تاریخ ۷ جون :

در ولایت بغلان ، باشندگان ولسوالی جلگه به رسانه ها گفته اند که شب گذشته افراد مسلح وابسته به قومندان انعام الله سه تن برادران را که دهقان بودند به شهادت رسانیده اند و سه تن دیگر را مجروح ساخته اند ، مردم دلیلِ وقوعِ این قضیه را چنین بیان نمودند : درمیان مقتولین و اربکی ها در موضوع تقسیم آب تنش لفظی صورت گرفت ، سپس در اثر گلوله باری اربکی ها سه تن برادران کشته شدند و سه تن دیگر جراحت برداشتند .

به تاریخ ۹ جون :

در ولایت قندهار ، نیروهای اشغالگر به همراهی عساکر داخلی در منطقۂ سنگبر ولسوالی میوند نصف شب چاپه زدند ، ۶ تن مردم ملکی را شهید ساختند و ۱۳ تن را به عنوان اسیر با خود بردند ، به گفتۂ مردم محل : درین چاپه موتر و موتر سایکل های مردم ملکی سوزانیده شده است و تلفات سنگین مالی نیز به اهالی این منطقه وارد شده است .

به تاریخ ۱۰ جون :

در ولایت قندوز ، نیروهای اشغالگر به همکاری عساکر اجیر در قریه ملرغی که از مربوطات مرکز این ولایت است بر خانه های مسکونی مردم چاپه زده ۱۷ تن مردم ملکی را که شامل بزرگ سالان نیز است به اسارت گرفتند ، به گفتۂ شاهدان عینی : نیروهای مشترک زمانی که خانه ها را تلاشی می گرفتند مردم را لت و کوب کرده اند و دارای مردم را نیز چور نموده اند .

به تاریخ ۱۱ جون :

در ولایت لوگر ، در منطقۂ سیاندو کس که درمیان ولسوالی ازره و حصارک قرار دارد در اثر یک حملۂ درون ۱۱ تن مردم ملکی به شهادت رسیدند ، عبدالولی وکیل عضو شورای ولایتی لوگر در ضمنِ تایید این قضیه گفت : درین حمله هم طلبان و هم مردم ملکی کشته شده اند .

به تاریخ ۱۲ جون :

در ولایت میدان وردگ ، در منطقۂ اتری ولسوالی سید آباد در نتیجۂ حملۂ درون از سوی اشغالگران یک فرد ملکی ( کوچی ) به شهادت رسید .

به تاریخ ۱۳ جون :

در ولایت فراه ، قرار یک خبر اژانس پژواک در نتیجه ای بمب باران نیروهای هوای دولت مشترک بر مراسم جنازه ۵ تن مردم ملکی به شمول زنان و کودکان در منطقۂ فراه رود این ولایت شهید شدند و ۳۰ تن دیگر جراحت برداشتند ، این حادثه ای خونین زمانی به وقوع پیوست که برخی از شرکت کنندگان جنازه پس از دفن میت از قبرستان بیرون شدند و شماری از اعضاء خانواده و نزدیکان میت هنوز بر سر قبر ایستاده بودند و هدف بمب باران قرار گرفتند ، مقامات دولتی فراه وقوع این قضیه را تایید می کنند و می افزایند که این بمب باران از سوی قول اردو ۲۰۷ ظفر ( هرات ) صورت گرفته است .

در ولایت جوزجان ، در ساحه ای یتیم تاغ وال مغل که از مربوطات مرکز این ولایت است افراد مسلح وابسته به ژنرال دوستم بر خانه های مردم هجوم بردند ، در هنگام تلاشی اموال و اجناس بیش بهای مردم را دزدیده اند ، مردم را لت و کوب نموده اند ، تعدادی را گرفتار نموده اند ، در اخیر ده ها خانه را درین منطقه آتش زده اند که در نتیجه ده ها فامیل خانه های خود را از دست داده اند .

در ولایت زابل ، اربکی ها یک موسفید هفتاد ساله را در منطقۂ سرخ سنگ ولسوالی ارغنداب که در باغ مصروف کار بود شهید ساختند .

در ولایت بادغیس ، اربکی ها یک فرد ملکی را در منطقۂ بند شرم ولسوالی آب کمری به شهادت رسانیدند و سه خانه را آتش زدند .

در ولایت بادغیس ، مقامات محلی رژیم کابل پس ازینکه  در مرکز ولسوالی بالا مرغاب شمار حملۂ طالبان شدند دو فرد ملکی را ( هر یک جمعه گل ولد حاجی تورجان باشنده ای قریۂ جوی خواجه و نجم الدین ولد دستگیر باشنده ای مرغاب ) نخست به شهادت رسانیدند و سپس آتش زدند .

در ولایت بغلان ، اربکی ها یک تن پیش امام را در منطقۂ شهر کهنه ای ولسوالی بغلان مرکزی با خود بردند و سپس شهید ساختند .

به تاریخ ۱۴ جون :

در ولایت پکتیا ، در منطقۂ کوهی ولسوالی زرمت در اثر فایر هاوان از سوی عساکر داخلی یک کودک شهید و د کودک دیگر رخمی شدند .

در ولایت بادغیس ، در هنگام چاپه ای عساکر داخلی در منطقۂ کهنه قل ولسوالی آب کمری یک فرد ملکی ( عزت الله ) به شهادت رسید و یک فرد دیگر جراحت برداشت .

به تاریخ ۱۵ جون :

در ولایت قندهار ، نیروهای اشغالگر و عساکر داخلی در طی یک چاپه ای مشترک در منطقۂ زنگتان ولسوالی شاولیکوت دروازه های خانه های مردم را شکسته اند ، خانه ها را تلاشی گرفته اند ، مردم را شکنجه و تهدید نموده اند ، اجناس بیش بها را دزدیده اند و ۶ تن مردم ملکی را در داخل خانه های شان به شهادت رسانیده اند .

به تاریخ ۱۷ جون :

در ولایت ننگرهار ، اربکی ها دو تن مردم ملکی را که پدر و پسر بودند در منطقۂ وزیر ولسوالی خوگیانی به شهادت رسانیده اند .

به تاریخ ۱۸ جون :

در ولایت ارزگان ، در منطقۂ  بازار گاری ولسوالی هراود سه تن مردم ملکی در اثر بمب باران عساکر داخلی به شهادت رسیدند و یازده تن دیگر زخمی شدند .

به تاریخ ۲۰ جون :

در ولایت ارزگان ، در اثر فایر مرمی های هاوان از سوی عساکر داخلی در منطقۂ غوچک ولسوالی چهارچین ، یک خانم و دو کودک در خانه ای عبدالحلیم و یک خانم و سه کودک در خانه ای حیات الله به شهادت رسیدند .

در ولایت فاریاب ، در مربوطات ولسوالی گرزیوان در اثر بمب باران نیروهای داخلی یک چوپان شهید و یک زن زخمی شده است .

به تاریخ ۲۱ جون :

در ولایت پکتیکا ، اربکی ها یک فرد ملکی را در منطقۂ مغلی ولسوالی یحیی خیل به شهادت رسانیدند .

در ولایت فاریاب ، عساکر داخلی یک فرد ملکی را به اتهام همکاری با طالبان در بازار تگاب شان ولسوالی گرزیوان به شهادت رسانیدند .

به تاریخ ۲۲ جون :

در ولایت پکتیکا ، عساکر داخلی یک فرد ملکی ( بخت محمد ) را در نزدیکی ساختمان مرکزی ولسوالی متاخان شهید ساختند .

به تاریخ ۲۳ جون :

در ولایت ارزگان ، عساکر داخلی دو فرد ملکی را در منطقۂ دهزک ولسوالی هراود شهید و سه تن دیگر را زخمی ساختند .

به تاریخ ۲۴ جون :

در ولایت قندهار ، نیروهای اشغالگر به همکاری عساکر داخلی در منطقۂ چغنیان ولسوالی شاولیکوت چاپه زدند ، مردم را از خانه ها بیرون کشیدند ، موترها را آتش زدند و چهار تن افراد ملکی را با خود به عنوان اسیر انتقال دادند .

به تاریخ ۲۶ جون :

در ولایت بادغیس ، در منطقۂ پی آر تی ولسوالی غورماچ در اثر فایر سلاح های ثقیل از سوی عساکر داخلی ، دو طفل به شهادت رسیدند .

به تاریخ ۲۸ جون :

در ولایت میدان وردگ ، در اثر فایر توپخانه ای عساکر داخلی یک زن و یک کودک در منطقۂ سلطان خیل ولسوالی سیدآباد مجروح گشتند ، همچنان در همین روز عساکر داخلی در شاهراه کابل – قندهار بر یک موتر مسافر بری ۳۰۳ فیر نمودند که در نتیجه یک مسافر شهید و یک زن و یک کودک جراحت برداشتند .

در ولایت میدان وردگ ، عساکر داخلی یک فرد ملکی ( لاجبر اکا ) را در حال که مصروف کشاورزی بود در نزدیکی مرکز ولسوالی چک شهید ساختند .

به تاریخ ۲۸ جون ، رسانه ها از زبان مردم محل چنان راپورها را به نشر رسانیدند که ملیشه های ژنرال دوستم در هفته ای اخیر ماه جون در ولایت فاریاب در منطقۂ استانه بابا ( ولسوالی شیرین تگاب ) مناطق متعددی ولسوالی دولت آباد ده ها خانه های مردم ملکی را آتش زده اند ، دکان ها را به تاراج برده اند ، اجناس بیش بها را سرقت نموده اند ، هفتاد تن مردم ملکی را به اسارت گرفته اند ، ده ها عراده وسایط نقلیه و صدها حیوانات خانگی ( گوسفند و بزها ) را با خود برده اند .

به تاریخ ۳۰ جون :

در ولایت هلمند ، در اثر فایر هاوان از سوی عساکر داخلی یک فرد ملکی با خانم اش در منطقۂ تپه ای خان آغا در ولسوالی خانشین به شهادت رسیدند و دو طفل آنان زخم برداشته اند .

مآخذ : بی بی سی ، رادیو آزادی ، افغان اسلامی اژانس ، پژواک ، خبریال ، لر او بر ، نن تکی آسیا ، بینوا .