تازه ترین ها

شهر سوخته!

شهر سوخته!

 

شهر من اى شهر پيكر سوخته

باغ و بستانت سراسر سوخته

از سموم بادها بر دامنت

بيد بنهاى تناور سوخته

خاطرات سبز تو ديریست دير

با شقايق‏ هاى پرپر سوخته

روى دشت سينه‏ء خونين تو

سرو پژمرده ، صنوبر سوخته

نغمه‏ هايت در گلو خشكيده است

مثل پروازى كه در پر سوخته

زنبق و ياس و گل نسرين تو

در هجوم باد صرصر سوخته

ايستاده بر فراز شانه‏ات

نخل قد افراشته سر سوخته

در كنارت مادر از داغ پسر

خواهر از داغ برادر سوخته

سينه‏ هاى آسمان‏ها از غمت

با هزاران مهر و اختر سوخته

در دل و در شانه و پهلوى تو

دشنه و شمشير و خنجر سوخته

از فراق سينه سرخان شهيد

اشك در چشم كبوتر سوخته

از ستم‏ هاى تو اى شهر نجيب

غم مخور كز غم ستمگر سوخته

سبز مى‏ گردى در آغوش بهار

باز هم اى شهر پيكر سوخته

 

Related posts