تازه ترین ها

تا آزادی کشور به پیش

تا آزادی کشور به پیش

اى ظفرمندان ! ظفرمندانه در سنگر به پيش

اى سواران سحر ! شیران نام‏ آور، به پيش

جنگجويان دلاور ! پيشتازان دلير

آرشان فاتح اين خاك پهناور ، به پيش

با سلاح كارى الله‏ اكبر ميرويد

پيروان راستين فاتح خيبر، به پيش

پيرتان گويد اگر از كوه آتش بگذريد

بگذريد اى امت بيدار دل با سر، به پيش

بر تن رويين نباشد، تيغ چوبين كارگر

اى كه دارى نعرهء تكبير بر پيكر، به پيش

بيرق خونين دل بر دوش ميبايد گرفت

چون امام عشق خواهد برد اين لشكر، به پيش

خفتگان خاك از خواب گران برخاستند

اى كه دارى شورش خورشيد را باور، به پيش

ميشكافد سينه‏ء شب شعله شمشير صبح

اى برادر تا آزادی کشور، به پيش

 

Related posts