تازه ترین ها

ثلة من الأولین وثلة من الآخرین

ثلة من الأولین وثلة من الآخرین

admin-ajax-1*ثلة من الأولین وثلة من الآخرین*

سعد الله بلوچ

شهادت خصلت مردان پاک است
شهید آدینه ی هر آب و خاک است

رشید هست وغیور هستُ مجاهد
شهید را خون پاکش هستُ شاهد

استاد یاسر جوانی بس شجاع بود
خوش اخلاق و همی بی ادعا بود

برفت و یادگارش هست در راه
شهادت را خرید یاسر چه زیـبا

و دلدار لومه ی هر شیر مرد بود
همیشه با شیاطین در نبرد بـــود

قبول شد لومه ی ما نزد رحمان
شهادت را پذیرفت با دل و جـان

شهید شیر کوه صفای جمع مایان
به گفتارش لب ما بــــود خنـدان

شهید شد با لب خندان وزیبـــــا
برایش رب نمود فردوس مهیّـــا.

Related posts