چهرهء خاین

بی حرمتی به ملت ما کار خاین است

باور کنید که ذلت ما کار خاین است

 

سوگند می خورم به شهیدان بی کفن

بشکستن حرمت ما کار خاین است

 

با خون خود نوشته ببین همدیار من

ویرانی محبت ما کار خاین است

 

زشتی درین وطن که نبوده مرام ما

بیچاره گی عزت ما کار خاین است

 

از رای من رسیده به تخت ستمگری

اینک شعار نفرت ما بار خاین است

 

دارم هزار و یک گله از شیران دیروز

بیرون شده ز هیئت ما یار خاین است

 

فنان ستم کشیدن ما عادتی شده

این عادت از حماقت افکار خاین است

 

” فنان”

download

مطالب مرتبط