Home » مقالات اسلامی » ذی الحجه ماه تربیت وفداکاری

ذی الحجه ماه تربیت وفداکاری

imagesدوستان عزیزهمه میدانید که ماه ذی الحجه یکی از چهار ماه مشرف و معظم در میان 12 ماه سال است.
الله متعال براساس حکمت کامله واحسان های بیشمارخود با ما درسال 12 ماه آفریده ودربین انهاچهارماه راخصوصیات بیشترعنایت فرموده است که بطورعموم عبادات درین ماها ازعبادات دیگرماها ثواب بیشتردارد وهمچنین عذاب گناه درین اوقات ازعذاب گناه دردیگراوقات نتیجه بدتروخطرناکتردارد
واین خصوصیت وشرافت وحرمت همین ماهاهمیشه وبهمه دین های آسمانی بوده است
بطورویژه وخاص در دین ابراهیم علیه السلام این حرمت ماهای چهارگانه بااهمیت باسزاوچشمگیر بوده است تاانکه فقط کسانی که فقط باعتبارنسب ابراهیمی بودندنیزهمین حرمت بااهمیت بسیارعقیده داشتندوعمل میکردنداگرچه درعقیده وعمل شان مخالفت باحقیقت واصل دین هم بود
بطورمثال قبل ازاسلام درزمان جاهلیت که همه اخلاق وشرافت وکرامت های انسانی زیرپای شهوت ونفس پروری گمشده بودوانسانها بطوراکثرهیچنوع اخلاق انسانی رامراعات نمیکردند ورهبر هرکس فقط خواهشات نفسانی اوبودوبس درهمانوقت نیزشرافت وعظمت همین ماهاهمیشه درنظرگرفته میشد
وازجنگ های قبیلوی وچوروچپال درین ماها دست می کشیدند وهمه دریک فضای امن سفروحج وتجارت میکردند وبسا اوقات وارثین مقتول باقاتل آن روباروشده سفرویاطواف میکردندوبخاطر حرمت وشرافت همین ماهاکسی باکسی دیگرجنگ ومخالفت نمیکرد
وبعدآمدن دین مقدس اسلام حرمت وشرافت همین ماهابجای خودباقیماند
تنهادرارتباط باجنگ وجهادچیزی تفاوت ظاهری موجودشد یعنی قبلاجنگ درهمین ماها روانبوداما دراسلام نظربقول صحیح ترعلماء کرام جنگ دفاعی وتهاجمی درین ماهارواست اگرچه سابق جنگ تهاجمی روانبود
واگرچیزی بیشترفکرودقت شودمعلوم میشودکه تغییرودیگرگونی درحرمت این ماها نیامده بلکه یکنوع تغییردرجنگ آورده شده است
باین معنی که جنگ های سابق وقبل ازاسلام مبنی برخواهشات نفسانی وشامل برهرنوع ظلم وستم برافراد جوامع بود
امادراسلام جنگ وجهادبراساس یک برنامه ریزی خاص ومبنی براصول الهی که سرتاسردربردارنده رحمت و مهربانی برهمه مخلوقات الله متعال میباشد چنانچه الله پاک درصفت پيامبراسلام صلی الله علیه وسلم میفرماید.وماارسلناک الارحمت للعلمین. ماترانفرستادیم مگراینکه تورم مابرهمه مخلوقات باشی ودرجای دیگرقران مجیدفرموده.یاایها النبی جاهدالکفاروالمنافقین واغلظ علیهم. ای پیامبر.ص. جهادکن باکفارومنافقین وباانهاسختی کن ودربین آیه دیگرارشادفرموده است.قاتل فی سبیل الله لاتکلف الانفسک وحرض المومنین. جنگ کن درراه خداوند تومکلف نیستی مگربنفس خودومردم رابرای جهادوجنگ درراه حق تیزکن
ازیکجانمودن این آیات مبارکه چنین آشکارمیشود که جهادباکفار ومنافقین وجنگ درراه خداوتیزنمودن وباعث شدن مردم رابرای نه تنها اعمال تروریستی وضدبشریت ومخالف بمنافع ملی نمیباشند چنانچه کفارجهان تبلیغات نموده وبافکار عمومی تزریق میکنند
بلکه هریک ازاین اعمال دربردارنده منافع ملی وامنیت جامعه ورحمت های گوناگون الهی میباشد
وهریک ازین کارهاوظیفه اصلی رهبرمشفق ومنجی واقعی بشریت بوده ولازم بروارثین وپیروان حقیقی آن میباشد
پس جنگ وجهاداسلامی درحقيقت یک جنگ نی بلکه یک عبادت ومرکز ومحوردیگرعبادات وضامن امنیت جامعه ودربردارنده هرنوع ترقی وتمدن هست وازهمه مفاسدعقیدوی .عملی.اخلاقی پاک ساخته شده است که اگر بطوردرست وکامل اعم ازعقیده وعمل واخلاق جهادراموافق باقوانین واصول شرعی آن عملی نمایدهمه جهانیان ثمرات آن راخواهند دید وتاریخ نیز درین مدعاشاهدکافی وقابل قبول است
اگر درکتب تاریخ بچشم انصاف نظرنماید می بیندکه درزمان های برسراقتداربودن مسلمانان همه جهانیان درفضای امن واخوت بدون امتیازات قومی و مکانی باهم زندگی میکردند ودرعین زمان جنگ اصول بشردوستی وترحم باضعیفان جامعه رعایت میشد وبالعکس اززمان بقدرت رسیدن کفار
ظلم وستم .بی امنیتی.فحشاء وبی حیایی کشتارهایی مبنی برخواهشات نفس وقدرت طلبی وسایل نابودسازی انسانها روزبروز ترقی روان است وانسانان پاک فطرت مفاسد اخلاقی اگرچه کافرهم باشندهمیشه ازچنین بی بندوباری رنج برده ومی برند چنانچه درزمان حاضربعدازدرک نمودن ملتهای غربی حقیقت مکروفریبکاری دولتمردانشان رابارها ازحکومت های شان خواستندکه مانمیخواهیم فرزندان خودراقربانی اهداف شومی دولتمردان کنیم بلکه میخواهیم همه دست بدست هم داده بجامعه وافرادآن خدمت کنیم وهمچنین درسال 1388 ش ملت آمریکا ازحکومت شان خواستندکه بایدبسیاری ازچینلهای تلویزیونی ممنوع اعلان شودچون فیلمهای مبتذل وضداخلاق پخش ونشرمیکنند وبرای نسل جدیدباعث مفاسد اخلاقی میشوداماحکومت خواسته شان راتنهابابهانه اینکه دردیموکراسی آزادی بیان است خواسته خیرخواهان ملت رانادیده گرفت پس جنگ وجهاداسلامی اگرچه درصورت جنگ است امادرحقیقت یک عملیات ضروری برای نابودساختن ویاحداقل کم کردن ریشه های فسادازهمه بخش های زندگی درجامعه وبمیان آوردن امنیت وثبات برای هرقوم وهرشخص درجامعه وضمینه سازبرای عملی کردن همه احکام وقوانین الهی درروی زمین میباشد واحکام الهی برانسانهاحیثیت ومقام یک نسخه شامل بردوا وپرهیزازطرف یک داکتردانا ومهربان راداردکه بان عمل کردن سبب بقاء وحفظ صحت انسان
وسرپیچی ازآن درپی دارنده تباهی وهلاکت نفس انسان میباشد
پس بهمین اساس جهادوجنگ دراسلام یک عبادت بلکه اصل همه عبادات شمرده میشود باعتباربوجودآوردن یک جامعه اسلامی که دربردارنده همه منافع وپاک ازهمه مفاسدباشد وحفظ همان جامعه که هردوطرف موقوف بجهاداسلامی میباشد لذاجهادوجنگ اسلامی یک عبادت وبندگی بسیاربلند ودرپی دارنده منافع ملی بوده وانجام آن درین ماهابهترودرپی دارنده ثواب های بیشترمیباشد

ادامه دارد…

بقلم غوری