اچین در ماتم است

این است «آچین» ننگرهار!

جای تجمع مردم، از برای برگشت حاجیان؛

جای ارج گذاشتن، از برای دین و دینداران!

آمده اند تا از حجاج شان استقبال نمایند!

فضای پُر از شور و شعف برای افغانها؛

میدان قتل و کشتار برای اشغالگران

و فضای «گیم بازی» برای امریکائیان!

از عقب کمپیوتر، در پی دشمن اند!

این است دشمن؛

و این است «آچین»!

بلی! «آچین» در ماتم است،

ملت و مردم عام غرق در خون

آچین غوطه ور در ماتم و عزا

و رسانه ها در جشن تهیه کردن گزارشا !

اینها هستند سیزده دشمنی، که فضای امن واشنگتن را تهدید می کرذند!

این است تحفه ی حاجیان و استقبال کنندگان آنان!؟

آنها قربانی شان را در مکه نموده بودند!

پس چرا دوباره قربانی!؟

قربانی فرزندان و عزیزان؛

در «بقچه» های سوغاتی!

مرگ و خون و عزا و ماتم

و از برای ماتم زدگان «آچین»!

غم و رنج و درد و تنهایی

بلی! «آچین» در ماتم است،

کجا شد، بصیرت از حق!؟

و کجا شد، بیان حق!؟

(درد دل یک هموطن

انجینر محمد نذیر تنویر)

مطالب مرتبط