موقف اصولی امارت اسلامی و رسانه های غربی در مورد مسئلهء افغانستان

 

در این اواخر غرب و رسانه های غربی یک سلسله راپورهای بی اساسی را نشر کردند که گویا هیئت دفتر سیاسی امارت اسلامی با هیئت ادارهء کابل در دوحه قطر در مورد مسئله افغانستان گفتگوهایی انجام داده اند. اینگونه راپورهای رسانه های مذکور قیاس، تحلیل و رای خودشان است که هیچگونه حقیقت ندارد. اکثریت اینگونه راپورها از سوی دستگاه استخباراتی کشورهای مربوطه به افراد معلوم الحال رسانه ها داده می شود و هدفشان حصول مقاصد تبلیغاتی است و یا اینکه بتوانند جلو مورال باختهء عساکر خود را در میادین نظامی بگیرند.

 

بر همگان هویداست که در این اواخر مجاهدین امارت اسلامی پشت سرهم فتوحات بزرگی بدست آورده اند و این سلسله ادامه دارد، بناء مخالفین و دشمنان امارت اسلامی بمانند کسیکه در مقابل سیلاب قرار گرفته باشد به هر سو و هر چیز دست درازی می کند و اینها نیز به تبلیغات بی اساس روی می آورند. تجارب ثابت نموده است که اینگونه عملکرد و موقف مقطعی نه اینکه حل واقعی مسئله افغانستان را طولانی می نماید بلکه آنرا بیشتر مغشوش می سازد.

 

امارت اسلامی افغانستان خانهء دها هزار شهید و غازی و یک نیروی نظامی هدفمند است. در پانزده سال گذشته با شجاعت و متانت در بلندی ها و پستی های بسیاری موفق بوده است. هدفش از همان آغاز خاتمهء اشغال، حصول استقلال کامل کشور و قیام نظام اسلامی است. همیشه در روشنایی اهداف مذکور خواهان حل مسئله صلح آمیز افغانستان بوده و است.

 

ما همیشه گفته ایم که مسئلهء افغانستان دو بُعد دارد. بُعد خارجی و بُعد داخلی. در بُعد خارجی خاتمهء اشغال افغانستان مشکل اصلی این مسئله است. این مسئله اگر از راه گفتگو باشد و یا نظامی، باید خاتمه یابد. بدون حل این مشکل، مسئله افغانستان حل شدنی نیست. همچنین در جریان چهاردهه ملت مسلمان افغانستان برای آوردن نظام اسلامی در کشور قربانی می دهند. دها هزار فرزندان اصیل کشور در این راه شهید، زخمی و معلول شده اند. این باید بر همگان واضح باشد که نظامی مطابق خواست و رضایت ملت مسلمان افغانستان، حق مسلم اسلامی و انسانی ملت افغان است. امارت اسلامی برای اقتدار نمی جنگد، بلکه برای حصول اهداف مقدس دست به جهاد زده است.

 

همانطور که زعیم کنونی امارت اسلامی و زعماء معزز پیشین در پیام های خود گفته اند که ” تمام افغان ها حق خدمت و حفاظت کشور را دارند”. امارت اسلامی نیز در افغانستانی مستقل خواهان نظامی افغان شمول است. فکر انحصاری ندارد. حل واقعی مسئله اینست که افغان ها بر این مشترکات اسلامی و ملی جمع شوند.

 

اما اگر مخالفان و دشمنان داخلی و خارجی امارت اسلامی فکر می کنند که با اینگونه اتهامات بی اساس و بی مورد خواهند توانست مسئله افغانستان را حل کنند و یا زیانی به امارت اسلامی برسانند و یا هم در بین ملت و امارت اسلامی بی اعتمادی ایجاد کنند، این بمانند تلاش های گذشتهء ناکام آنها یک تلاش ورشکستهء دیگر خواهد بود که آشکارا می خواهند در چشم ملت افغان خاک بیندازند، نه حل مسئله.

مطالب مرتبط