راپور رویدادهای ماه گذشته ای(اکتوبر) درولایت سرپل

بر اساس گذارشات واصله درماه گذشته ای اکتوبر، مجاهدین امارت درولایت سرپل شانزده بار بانیروهای دشمن درگیر شدند، دراثراین درگیری های شدید بیش از ۵۵ تن از دشمن باشمول قومندانان وبلند رتبه های شان کشته ویا زخمی شدند، وچهار تن ازمجاهدین نیز شهید وهفت تن شان زخم برداشتند.
وهم چنین دوفردملکی شهید ویک تن ازدشمن اسیر وپنج تن از ملیشه های اربکی تسلیم مجاهدین گردیده است.
به همین شکل بیش از ۲۶ روستا باتمام پوسته های امنیتی وقرار گاه های دشمن فتح و ۱۲ مل ازسلاح های ثقیل وحفیف و ۱۸ عراده موترسیکل ودیگرمهمات مختلف النوع به غنیمت مجاهدین درآمده وچندین تانک ورینجرشان هم تخریب گردیده است.
روز اول اکتوبر: یک اربکی بنام محمدالله ازده یک سنچارک به مجاهدین امارت تسلیم شد.
درهمین روز: قوای مشترکه ای دشمن درمنطقه ای قشقری وسووغ بیل باتلفات سنگینی شکست خورده ۱۱ تن ازدشمن کشته وزخمی ودوپوسته امنیتی شان فتح ومقداری مهمات نیز غنیمت گردید.
روز ۶ : دراثر عملیات مجاهدین امارت درصیاد سرپل سه قریه بنام های آقسو، میمنه قشلاق، اجریم فتح ودست وکم ۱۰ تن از دشمن کشته ودومل پیکا و۸ هشت مل کلاشنکوف و ۵ عراده موترسیکل وتعدادی مهمات نیز غنیمت گردید.
درهمین روز : دراثر یک درگیری مجاهدین درخامرآباد سیدآباد سرپل ۶ تن ازدشمن کشته وزخمی ویک رینجرویک تانک شان نیز تخریب گردیده است.
روز ۷ : یک اربکی بنام عبدالقدیرولدعبدالغنی ازمنطقه ای اوقاف سنچارک به مجاهدین تسلیم شد.
روز ۸ : مجاهدین امارت اسلامی عملیات گسترده ای را دربعض مناطق ولسوالی صیادبه راه انداختند، دراثراین رویدادپس ازنبردسنگینی منطقه ای شاه توت ، پاین قشلاق باپوسته های امنیتی شان فتح وسه تن ازدشمن کشته ویک تن اسیرگردید، ویک مل کلاشنکوف و۶ عراده موترسیکل وتعدادی مهمات نیز به غنیمت مجاهدین درآمد.
در روز ۹ : قومندان گلبدین باسه تن ازهمراهانش درشیرم ازطرف یک عسکر زیرتحتش بقتل رسید وعسکر مذکور به مجاهدین تسلیم شد.
درهمین روز : مجاهدین امارت بالای پوسته های تپه ای آفریدی دشمن درمرکز حمله نمودند وبرای دشمن تلفات زیادی واردگردید.
روز ۱۰ : حملات قوای مشترک دشمن درگل خیری سای ولسوالی سوزمه قلعه رانده شد، دراثراین رویداد ۶ تن ازدشمن زخمی ودو تن ازمجاهدین بمقام شهادت نایل گردید.
روز ۱۱ : حملات قوای مشترک دشمن درمنطقه ای حاجی ذاکر ازمربوطات شیرم ها به عقب زده شد، ویک تانک دشمن نابود ودو تن ازقوای دشمن باشمول قومندان معروف بنام خال محمد مشهوربه قومندان خالک کشته وسه تن دیگرشان زخیم شد، وچهارتن ازمجاهدین نیز زخم برداشت.
روز ۱۲ : یک طفل ۱۲ ساله ویک فردملکی ازطرف متعلقین قومندان گلبدین درامام خورد مرکز سرپل بطور وحشیانه به شهادت رسید.
روز ۱۴ : قومندان عبدالوهاب یک تن ازمهم ملیشه های اربکی درمنطقه ای کاریز ولسوالی گوسفندی به قتل رسید.
درشب همین روز : دراثر یک حمله ای کوتاه مدت مجاهدین امارت، منطقه ای قفلاتون، زیرکمر، توک بویناغ، جکمتک، باتمام پوسته های مربوطه ای شان فتح گردید.
درهمین روز : قوای مشترک دشمن درظرف ۴ روز درمناطق شیرم ها به شکست مواجه گردیده ازمنطقه فرارکردند.
درهمین روز : رحیم دانش یک تن ازقومندان ملیشه های اربکی ازمنطقه ای تاغای خواجه سنچارک دراثرانفجارماین زخم برداشت.
روز ۱۵ : نیروهای دشمن دراثرعملیات مجاهدین امارت دربعض مناطق ولسوالی صیاد، درمنطقه ای شاه توت ولسوالی مذکوره بشدت درمحاصره ای مجاهدین قرارگرفت.
روز ۱۶ : دراثرعملیات عمری مجاهدین امارت مناطق ذیل بنام های شاه توت، علتو، القانی قشلاق، الملک، تورپاغلی، قشقلعه، قوروق، میاندره، دریبند، پسته ای مزار، خواجه یگانه، قره خوال، گنده، کاملاباپوسته های مربوطه ای شان بتصرف مجاهدین درآمد، درطی این رویداد برای دشمن تلفات زیادی واردگردید و۴ عراده موترسیکل نیز غنیمت، ودو تن ازمجاهدین هم شهید و۳ تن شان زخیم.
روز ۱۷ : دراثرعملیات عمری مجاهدین امارت منطقه ای بلندغور نیزفتح گردید، درطی این رویداد یک تن از دشمن کشته شد.
روز ۱۸ : ادعای والی اداره ای کابل درولایت سرپل مبنی بر ۶۲ تن ازمناطق شیرم های مجاهدین امارت به پروسه ای صلح اداره اجیر پیوسته اند، تکذیب شد.
درهمین روز : حملات قوای دشمن درمنطقه ای تورپاغلی صیاد به عقب رانده شد، ودوجسد دشمن درمیدان نبردباقی و۴ تن شان زخمی و۳ عراده موترسیکل هم غنیمت گردید.
روز ۱۹ : حملات دشمن درمنطقه ای خواجه عرب، قوروق مربوط صیاد به عقب زده شد وبرای دشمن تلفاتی وارد گردید.
روز ۲۱ : حملات وحشیانه ای قوای مشترک دشمن درمنطقه ای قفلاتون صیاد به عقب رانده شد وتلفات زیاد برای دشمن واردگردید.
روز ۲۵ : دراثرعملیات عمری مجاهدین امارت درمنطقه ای قره خوال یک پوسته فتح ومقداری مهمات غنیمت وتلفات برای دشمن نیز وارد گردید.
درهمین روز : دو تن از اربکی های ولسوالی شیرم بنام محمدابراهیم ولدحاجی یوسف وسخی داد ولد محمد ایوب ازباشنده ای سرتخته وآدم سنگ مربوط ولسوالی مذکوره بهمراه یک مل کلاشنکوف به مجاهدین امارت تسلیم شد.
روز ۲۸ : حملات قوای مشترک دشمن درمنطقه ای قره خوال وشاه توت صیاد به عقب رانده شد.
درطی این رویداد رئیس مؤمن قومندان ارشد دوستم درولایت سرپل وفرمانده عمومی ملیشه های اربکی ولسوالی صیاد، باسه تن ازافرادش کشته وسه تن دیگرشان زخمی شد.
درهمین روز : چندین روستای دیگر بنام های خواجه یگانه، گنده، پسته ای مزار، تورپاغلی، ازمربوطات صیاد، دوباره به تصرف مجاهدین امارت درآمد و کشته وزخمی دشمن نیز اضافه یافت.
روز ۳۱ : دراثر انفجار ماین درتبرسنچارک، یک اربکی کشته ودوی دیگر شان باشمول قومندان حیات الله جراحت برداشت.
درهمین روز : پس ازکشته شدن رئیس مؤمن چندین مناطق دیگر در ولسوالی صیاد بدون کدام درگیری به اختیار مجاهدین امارت درآمد، ومجاهدین تادر مرکز ولسوالی مذکوره پیشروی نموده است.
درهمین روز : یک پایگاه مهم اشغالگران درپوشته باغ صیاد که فعلا در دست اربکی های اجیر قرار داشت، کاملا به اختیارمجاهدین امارت درآمد.

عمیرسرپلی

مطالب مرتبط