راپور متخصصین ملل متحد، ادعایی بی بنیاد است

در این اواخر گروه متخصصین ملل متحد در یک راپور گفته اند که ۴۵۰۰۰ مجاهد برضد ادارهء کابل در افغانستان وجود دارد که بیست تا بیست و پنج فیصد آنرا را مجاهدین خارجی تشکیل می دهد و بعضی دیگر از رسانه های طرفدار غرب یک قدم فراتر رفته و بجای بیست و پنج فیصد، تعداد مجاهدین خارجی را بیست و بیست و پنج هزار ذکر کرده اند. در قدم نخست گفتن این سخن لازم است که این راپور بر بنیاد معلومات نادرست و بخاطر اهداف سیاسی درست شده است که حقیقت ندارد و هدفش اینست که چند اهداف سیاسی ناروا بدست آورند که یکی از آنها ایجاد ترس در منطقه و جهان است.

بر همگان آشکارست که از چندین ماه بدینسو از سوی رسانه های غربی به موجودیت القاعده و داعش هوا داده می شود. بر بنیاد اینگونه راپورها اشغالگران می خواهند حضور عساکر خارجی را در افغانستان توجیه کنند. همسایگان افغانستان مثل چین و روسیه را بترسانند و یا تحت فشار قرار دهند. همچنین انها می خواهند که به جهانیان نشان دهند که مجاهدین خارجی در افغانستان در حال جنگ هستند تا آنها از مقاومت ملی و اسلامی جاری  بر خلاف اشغال خارجی مقاومت نکنند و یا همدردی خود را تبارز ندهند. تا اینکه از هرگونه مظالم و جنایات آنها در قتل و کشتار و بمباران مردمان ملکی چشم پوشی کنند. با اینگونه ادعاها می خواهند که به عساکر شکست خورده مورال دهند که گویا شما نه در مقابل افغان ها، بلکه در مقابل خارجی ها می جنگید. لیکن ملت افغان همه چیز را خود با چشم سر مشاهده می کنند و می دانند که واقعیت ها خلاف این ادعاها ست.

حقیقت اینست که امارت اسلامی برای مقاومت جهادی  بر خلاف قوتهای خارجی و دست نشاندگان داخلی آنها به کمک های بشری و فیزیکی کسی ضرورت ندارد. اکثریت ملت افغانستان همراه و همگام با امارت اسلامی ایستاد است. همیشه بر اساس فریضهء اسلامی و عشق و محبت به استقلال خواهان شمولیت در صفوف جهادی امارت اسلامی هستند. امارت اسلامی فقط در مواقع ضروری آنها را در صفوف خود شامل می کند.

همانگونه که ما به کرات گفته ایم امارت اسلامی افغانستان یک نیروی ملی و اسلامی است، برای خاتمهء اشغال و قیام نظام اسلامی تلاش های جهادی انجام می دهد، نه از سرزمین خود بر خلاف کسی استفاده می کند و نه هم به دیگران اجازه می دهد که در امور داخلی ما دخالت کند؛ اما باید بگوئیم که اینگونه اتهامات و راپورهای بی بنیاد مسئله افغانستان را بیشتر پیچیده تر می کند، و توجه را از حل واقعی مسئله بسوی دیگری می برد، بناءً اشغالگران و حمایت کنندگان داخلی و خارجی آنها با آگاه باشند که این تاکتیک ناروا و فرسوده حل کنندهء مسئله افغانستان نیست بلکه در حقیقت ناکامی و نگرانی آنها را نشان میدهد.

 

مطالب مرتبط