تازه ترین ها

عجب حالی ست بر ما!

عجب حالی ست بر ما!

عجب حالی ست بر ما!

تکان دهنده است، همچو دولت و دولتمردان!

هم می ربایند؛
هم آزاد می سازند؛

هم جستجو می دارند؛
هم پیدا می کنند؛

هم رعب و وحشت پدید می دارند؛
هم دوباره امن می آورند؛

هم با شأن و فرت انعکاس می دهند؛
هم خود را بی خبر می اندازند؛

هم تأثر و غم نشان می دهند؛
هم خوشی و سرور سر می دهند؛

هم قهرمان و هیرو می گردند؛
هم خود را تقدیر و پاداش می دهند؛

هم خانواده ی قربانی را در غم می نشانند؛
هم ایشان را در آغوش می گیرند؛

هم سناریو خلق می دارند؛
هم خود را بی خبر می اندازند؛

چونکه:
درین جامعه هرچیز ممکن است!

بلی!
آنانی که قرآن را محجور بدارند،
بصیرت حق را از دست دهند،
و بر بی بصیرتان،
چنین حاکمان، فرمانروا خواهند ماند!

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند

Related posts