Home » تبصره » نگرانی ادارهء پوسیده کابل

نگرانی ادارهء پوسیده کابل

ادارهء کابل در مقابل ابتکارات امارت اسلامی افغانستان بسیار نگران شده است. اکنون تمام موادی که این اداره از آن بر خلاف امارت برای اهداف خود از ان استفاده می نمود، از دستش گرفته شده است. زمانی می گفت طالبان پروژه های عام المنفعه را تخریب می کنند. بعضاً طالبان را متهم می کردند که مکاتب را می سوزانند، مخالفت پیشرفت و تعلیم هستند و اتهاماتی از این قبیل. هدفش این بود که تلاش ها و فعالیت های جهادی امارت اسلامی را را زیر سئوال ببرد. لیکن در این اواخر اعلامیه امارت اسلامی در مورد حمایت پروژه های ملی این بهانهء تبلیغاتی را نیز از آنان گرفت. آنها را بسیار نگران کرده و بجای استقبال در مخالفت آن برخاسته اند که بدین ترتیب چهرهء ضد ملی را بر ملت و جهانیان آشکار نمود.

 

وقتیکه امسال مجاهدین سنگرهای مستحکم  ادارهء کابل در بخش نظامی را در هم کوبید، ادارهء کابل نیز صداهایی را بلند کرده که گویا نظامیان خارجی تعلیم یافته با آنها می جنگند اما امارت اسلامی اعلام نمود که اگر چنین است، ادارهء کابل یک مجاهد خارجی را که آنان دستگیر و یا شهید کرده باشند به رسانه ها نشان دهند. قطعه نظامی و دیگر کندک ها فرزندان این ملت هستند و در مراکز نظامی امارت آموزش دیده اند. امارت اسلامی در تشکیل خود نه مجاهدین خارجی دارد و نه هم به کسی اجازه می دهد که خارج از تشکیل امارت اسلامی فعالیت کند.

در میدان سیاست نیز که اداره کابل، امارت اسلامی را متهم می کرد که پروگرام اعمال تخریبی در دیگر کشورها را دارد، لیکن در نتیجهء دیپلوماسی فعال امارت اسلامی بر این کشورها آشکار گردید که ما خواهان زندگی صلح آمیز با همسایگان و جهانیان هستیم. ما برای افغانستانی مستقل و عاری از اشغال تلاش می کنیم که در اینجا نظامی مطابق عقیده خود داشته باشیم. نه در امور داخلی کسی داخله می کنی او نه هم به کسی اجازه می دهیم که خاک ما را بر خلاف دیگران استعمال کند و نه در امور خود، مداخلات دیگران را پذیرفته می توانیم.

اکنون به ادارهء کابل چه چیزی باقی مانده است. دها رسانه را تمویل کرده تا به جانبداری از آنان تبلیغات کنند. صدها اکاونت جعلی در فیس بوک ایجاد کرده تا نشان دهند که گویا ملت با آنان است و از انان حمایت می کند اما این صدای ملت نیست. علاوه بر این در امریکا و دیگر کشورهای متجاوز برای جلب توجه صدها هزار دالر را به شکل لابی مصرف می کند که این راز شان نیز در این اواخر افشا گردید. اما در میدان عمل، همیشه در سطح جهانی در سر فهرست کشورهای مفسد قرار دارد. بر طبق آخرین سروی، در دفاتر ادارهء کابل سالانه سه هزار میلیون دالر (تقریباً دو صد هزار میلیون افغانی) رشوت گرفته می شود. مامورین فاسد صبح با جیب های خالی به دفاتر می آیند و عصر با جیب های پُر به خانه هایشان باز می گردند. بقایشان منوط به تداوم اشغال است.

امارت اسلامی بشمول قشر تعلیم یافته و دوستداران آزادی و استقلال منافع کشور را در خاتمه اشغال، استقلال کشور و زندگی تحت نظام اسلامی می بینند و پیشرفت افغانستان را نیز در حصول آن می بینند اما عکس آن این اداره اهداف فوق را  در انارشی، اشغال و  تداوم جنگ می بیند. ملت باید بداند که منافع آنان چیز دیگریست. به همان اندازه که ملت و امارت اسلامی حول مشترکات گردهم می آیند به همان اندازه عناصر ضد ملت در هر شکلی که باشند، به کناره می روند.

همه بسوی یک افغانستان اسلامی، مستقل، صلح آمیز و مرفع