Home » سخن روز » رسانه ها باید بی طرفی خود را حفظ بکنند

رسانه ها باید بی طرفی خود را حفظ بکنند

رسانه های غیر دولتی و غیر تنظیمی چنانکه در شعار خود را بی طرف جلوه می دهند باید در صحنۂ عمل نیز بی طرفی خود را به نمایش بگذارند و در هر حال بی طرف باقی بمانند ، واقعیت ها را به مردم کشور و جهان بیان بکنند ، بازیچۂ متجاوزین و مزدوران آنان نگردند ، اما متأسفانه بیش تر رسانه های که لاف از آزادی بیان می زنند از سوی استعمارگران استخدام شده اند .
مردم نباید به آن رسانه های اعتبار بکنند که از سوی استثمارگران برای اهداف شوم ساخته شده اند و از سوی بیگانگان تمویل می گردند ، با صد تاسف باید گفت که در صحنۂ مطبوعات بیش تر رسانه های برقی و چاپی که در کشور فعالیت دارند از سوی بیگانگان ایجاد شده اند و از منافع آنان دفاع می کنند .
رادیو آزادی گاه و ناگاه به فرمایش کشورهای اشغالگر به ویژه امریکا خبرها ، مصاحبه ها و تحلیل های بی اساس ، غیر موثق و دروغین را در مورد امارت اسلامی افغانستان پخش می کند ،اخبار و تحلیل های این رادیوی بدنام تا زمانی باید پذیرفته نشود که از سوی سخنگویان رسمی امارت اسلامی افغانستان تائید نگردد .
روز گذشته ، این رادیو در ادامۂ پروپاگندها در مورد امارت اسلامی افغانستان یک راپور را به نشر رسانیده است که گویا درمیان بزرگان امارت در رابطه به پول و امور اقتصادی اختلافات به وجود آمده است ، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان قاری یوسف احمدی درین مورد می گوید : 
ما این چنین راپورهای استخباراتی و مغرضانه را به شدت رد می کنیم ، این چنین راپورها از سوی اشغالگران و شبکه های استخباراتی آنان طرح ریزی می گردد و در اختیار رسانه های خود فروخته قرار داده می شود ، تا اذهان مردم عامه در مورد مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان مشوش گردد ، لله الحمد در صفوف امارت اسلامی افغانستان نه اختلاف وجود دارد و نه هم بر سر مسائل مالی کدام مشکل وجود دارد .
اما آن چه رادیوی آزادی بدون اینکه از سخنگویان رسمی امارت اسلامی افغانستان در مورد این قضیۂ بی اساس جویا شود از سوی دشمن ، افراد استخباراتی و نامنابع معلوم پروپاگند می کند جز اینکه چهرهء واقعی این رادیوی غربی را هویدا بسازد دیگر هیچ وقعت ندارد و هرگز نمی تواند حیثیت ، وحدت و اتفاق امارت اسلامی افغانستان را داغدار و متضرر بسازد .
رسانه ها باید به هر قیمت بی طرفی خود را در نظر بگیرند ، در صورت دیگر از یک سو حیثیت خود را خدشه دار می سازند و از سوی دیگر مرتکب خیانت با مسئولیت و رسالت خود می شوند .