Home » حقیقت » نیمروز : 2 پوسته در کنگ توسط مجاهدین نفوذی فتح ، 12 عسکر اجیر کشته ، 5 عسکر زخمی و مهمات زیادی غنیمت

نیمروز : 2 پوسته در کنگ توسط مجاهدین نفوذی فتح ، 12 عسکر اجیر کشته ، 5 عسکر زخمی و مهمات زیادی غنیمت

قرار یک خبر از ولسوالی کنگ ولایت نیمروز : ساعت ۱۲ شب گذشته ، ۲ پوستهء دشمن اجیر در نزدیکی مرز ایران در منطقهء درویشک توسط ۳ تن مجاهدین نفوذی فتح گردید .

خبر می افزاید : ۳ تن مجاهدین عساکر اجیر را درین دو پوسته هدف گلوله های تفنگ های خود قرار دادند و به شمول قومندان شاه محمد و قومندان فیض محمد ۱۲ تن عساکر مزدور را جا به جا کشتند ، ۵ تن دیگر را زخمی ساختند و متباقی عساکر موفق به فرار شدند .

درین پوسته ها ۴ ثقیل ، ۵ کلاشنکوف ، ۲ راکت ، ۲ هاوان های نارنجک ، ۴ مخابرهء خورد ، ۱ مخابرهء بزرگ ، ۷۵۰۰ مرمی ثقیل ، ۲۵۰۰ مرمی کلاشنکوف ، ۵۰ مرمی راکت ، ۴۰ مرمی نارنجک و مهمات دیگری برای مجاهدین به غنیمت مانده است .