Home » مصاحبه ها » دعوت و ارشاد: در ماه دسمبر 909 تن از کارکنان اداره کابل به امارت اسلامی تسلیم شدند

دعوت و ارشاد: در ماه دسمبر 909 تن از کارکنان اداره کابل به امارت اسلامی تسلیم شدند

در آخرین ماه دسمبر ۲۰۱۶ میلادی در نتیجهء تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و حمایت مجاهدین محل در ولایات مختلف افغانستان مجموعاً ۹۰۹ تن از کارکنان ارگانهای مختلف ادارهء کابل بعد از درک حقایق از رژیم فاسد کابل جدا شده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
آنها اسلحه های مختلف النوع سبک و سنگین، مخابره و تعداد کثیری از وسایط و مهمات را به مجاهدین تسلیم نمودند.
هموطنان یکجا شده با مجاهدین امارت اسلامی وعده سپردند که بعد از این با دشمنان دین و وطن هیچنوع رابطه و کار نخواهند کرد، و با مجاهدین و ملت مظلوم همکاری خواهند نمود، تا الله متعال هرچه زودتر سرزمین پر افتخار ما را از شر کفار، اشغالگران، فاسقان و افراد گمراه نجات داده و نظام اسلامی مطابق میل و خواست ملت بر این سرزمین حاکم نماید.
ریاست کمیسیون جلب و جذب دعوت و ارشاد امارت اسلامی به آنان خوش آمد گفته به آنان انعامات و جوایز داده و از این اقدام نیک آنان ستایش نمودند.
تفصیل کامل راپورها را می توانید در لینک های ذیل مطالعه کنید:
راپور تفصیلی ماه نومبر دعوت و ارشاد از ۲۰ ولایات جنوب شرق، شرق و شمال شرق
راپور تفصیلی ماه اکتوبر دعوت و ارشاد از ۱۴ ولایات جنوب غرب، مرکزی و غرب