Home » جنایات جنگی » جنایات جنگی دسمبر

جنایات جنگی دسمبر

بتاریخ دوم ماه دسمبر سال 2016 میلادی عساکر داخلی در منطقهء اوتری ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک یک فرد ملکی بنام ملنگ اکا را به شهادت رساندند.

بتاریخ 7-دسمبر در جریان انداخت های هاوان عساکر داخلی در منطقهء بنوخیل از مربوطات خواجه انگور ولایت لوگر یک کودک و یک زن به شهادت رسیدند.

بتاریخ 9- دسمبر در مناطق نیکوزو و جلوزو از ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی عساکر داخلی بعد از جنگ با طالبان، خانه های مردم محل را چور و غارت کرده و تعدادی را نیز اتش زدند. بر اساس گفته های باشندگان محل عساکر داخلی 53 خانه باشندگان ملکی در قریهء سیدان و جلوزو را آتش غارت و بعدا از آن اتش زدند و در منطقهء بازار نیکوزو نیز 48 دوکان موجود بودند که آن ها را نیز غارت و چور کرده اند.

بتاریخ 11- دسمبر در منطقهء بدین شاه ولسولای برگمتال ولایت نورستان عساکر داخلی بر خانه های باشندگان ملکی چاپه زدند، که بعد از تلاشی منازل تعداد زیادی را شکنجه و لت و کوب کردند و 5 تن از مردمان ملکی را نیز به شهادت رساندند.

بتاریخ 11- دسمبر در قریهء پیار ولسوالی دواب ولایت نورستان در فیر و انداخت های عساکر داخلی یک فرد ملکی شهید و سه کودک دگیر زخمی شدند.

بتاریخ 11- دسمبر عساکر داخلی در قریه های هوتکزو، ملا اکرم و اشغی از مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل چاپه زدند و یک فرد ملکی بنام بشیراحمد فرزند صابر را به شهادت رسانده و سه تن دیگر را از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ 12- دسمبر ملیشه های اربکی در منطقهء چهاردرهء ولسوالی شیندند ولایت هرات به اتهام قتل قومندان عبدل (قومندان اربکی ها) 4 تن از باشندگان ملکی را از خانه هایشان برده و به شهادت رساندند.

بتاریخ 12-دسمبر در منطقهء ترکو از مربوطات ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در جریان فیرهای عساکر داخلی یک فرد ملکی به شهادت رسیده و دو تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 15- دسمبر در منطقهء وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در انداخت های سلاح های ثقیلهء ملیشه های اربکی سه تن از باشندگان ملکی زخمی شدند.

بتاریخ 15- دسمبر ملیشه های اربکی یک دریور موتر نوع مزدا که باشندهء سکندرخیل ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا بودند را به شهادت رساندند.

بتاریخ 18- دسمبر در منطقهء کتب خیل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر اربکی ها یک مکتب ابتدائیه را آتش زدند، قابل ذکر است که در این مکتب 550 تن متعلم مشغول فراگیری علوم بودند.

بتاریخ 20- دسمبر در منطقهء بارتخت ولسوالی شیندند ولایت هرات عساکر داخلی در فیرهای هاوان و انداخت های سلاح ثقیله که بر مناطق مسکونی در منطقه اصابت کرده است 4 تن از اعضای یک خانواده زخمی و یک کودک شهید گردید.

بتاریخ 22- دسمبر در منطقهء بازار شاخ از مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ملیشه های اربکی یک کودک 15 ساله را از موتر پیاده کرده و بعد از شکنجه به شهادت رساندند.

بتاریخ 23- دسمبر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک نیروهای اشغالگر خارجی به همکاری عساکر داخلی بر منطقه چاپه انداختند، در هنگام تلاشی ، دروازه های منازل را شکسته اند و مردم را لت و کوب و یک ریش سفید بنام حاجی لعل جان را به شهادت رساندند.

بتاریخ 23- دسمبر ملیشه های خودسر اربکی در منطقهء گورآغلی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب یک ریش سفید بنام عبدالحق که از مسجد بسوی خانه روان بود را دستگیر و به شهادت رساندند.

بتاریخ 24- دسمبر در مربوطات ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا عساکر داخلی یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 25- دسمبر نظامیان اشغالگر خارجی و عساکر داخلی بر منطقهء داگه ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه انداختند که در نتیجه 2 تن از باشندگان ملکی را به شهادت رسانده و 7 تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ 28- دسمبر در منطقهء فارم دوم از مربوطات ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار ملیشه های اربکی در فیرهای هاوان یک فرد ملکی را به شهادت رسانده و شش تن بشمول زنان و کودکان را زخمی کردند.

بتاریخ 28- دسمبر در جریان فیر و انداخت های هاوان و سلاح های ثقیله از سوی عساکر داخلی بر منطقهء تورغر ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار، که بر ساحات مسکونی اصابت کرده، 13 تن از باشندگان ملکی منطقه زخمی شدند.

بتاریخ 28- دسمبر در قریهء مردیان ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا ملیشه های اربکی دو فرد ملکی را دستگیر، شکنجه و بعداً به شهادت رساندند.

مأخذها :[رادیوی بی بی سی و آزادی = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک = ویب سایت های خبریال، لراوبر= ،نن ټکی اسیا= و بینوا=]