لواء سفید اسلام در مراکز و ساحات فراخی ۴۱  ولسوالی می درخشد

در سال ۲۰۱۶م ، مجاهدین قهرمان و دلیر امارت اسلامی افغانستان ساحات زیادی را در بخش های مختلف کشور از وجود دشمن پاکسازی نمودند ، رژیم کابل با همکاری های نیروهای زمینی و هوایی اشغالگران نتوانستند از پیشروی های پیهم و چشمگیر مجاهدین امارت اسلامی افغانستان جلوگیری بکنند .
در سال گذشته ، شهر قندوز بار دوم فتح شد ، مجاهدین در مربوطات مرکز هلمند ( لشکرگاه ) سنگرها گرفته اند ، ولسوالی های مارجه ، نادعلی ، گرمسیر ، خانشین و دوشی این ولایت را در کنترول خود درآوردند ، در مرکز ارزگان داخل شدند و شهر فراه را محاصره نمودند ، مناطق وسیعی را در بغلان تصفیه نمودند ، نفر دوم ارگ ( جنرال دوستم ) را چندین بار در فاریاب ، جوجان و سرپل  وادار به فرار نمودند ، وسایط و سلاح های ملیشه های بدنام وی را غنیمت نمودند ، مناطق مهم و استراتژیک را در غزنی ، پکتیا ، لغمان ، کنر ، بدخشان ، قندهار و…………… در تصرف خود درآوردند .
نیز مجاهدین از سرقت های مسلحانه در شاهراه های زیر کنترول و مناطق مفتوحه جلوگیری نمودند ، مدرسه ها و مکاتب را فعال نمودند ، ارگان های قضایی و عدلی را بیش تر آمادهء خدمت نمودند ، کارهای اعمار جاده ها ، پل ها ، پلچک ها و بنیادهای عام المنفعه را آغاز نمودند و شماری از پروژه های انکشافی را به پایان رسانیدند ، آدم کشان و دزدان را مطابق اصول شریعت مجازات نمودند ، به داد مظلومان رسیدند و حقوق آنان را برآورده ساختند .
در طی سال ۲۰۱۶م ، پرچم سفید استقلال و شریعت در مراکز و ساحات وسیعی ۴۱ ولسوالی در سمت های مختلف کشوربه اهتزاز درآمد ، رژیم کابل بسیار سعی نمود مناطقِ زیر کنترول امارت اسلامی افغانستان را به همکاری اشغالگران در تصرف خود بیاورد ، اما مجاهدین به نصرت ویژه و بی پایان خداوند تعالی هر بار حملات دشمن را عقب راندند بلکه خسارات هنگفت جانی و مالی  نیز به دشمن وارد نمودند .
اشغالگران و مزدوران داخلی آنان باید از مبارزه و مقاومت ۱۵ سالۂ مردم و مجاهدین افغانستان واقعیت ها را درک کنند ، آنان به حد توان از زورگویی کار گرفتند ، دالرهای فراوان توزیع نمودند ، وحشت ها را تکرار نمودند ، اما نتوانستند شعله های آزادی خواهی مردم مجاهد این مرز و بوم را خاموش سازند و مبارزه بر ضد استعمار و استثمار کشور را ضعیف و کم رنگ بسازند .

مطالب مرتبط