قندهار : اربکی های اجیر از منطقهء سمچک ولسوالی معروف فرار نمودند

قرار یک خبر از ولسوالی معروف ولایت قندهار : شب گذشته ، اربکی های اجیر از منطقهء سمجک ولسوالی مذکور فرار نمودند ، این اربکی ها در حالت محاصره قرار داشتند و همواره هدف حملات مجاهدین قرار می گرفتند ، با فرار اربکی ساحات وسیعی این منطقه در کنترول مجاهدین امارت اسلامی افغانستان قرار گرفته است .

مطالب مرتبط