شفق ۲ و غبار ۷ فاجعهء انسانی را به بار می آورند

رژیم کابل به نام عملیات شفق دوم به صدها خانواده تلفات سنگین جانی و مالی وارد نموده است ، مردم ملکی را با استفاده از نام این عملیات به اسارت گرفته است ، تهدید کرده است ، شهید ساخته است  و وادار نموده است تا خانه های مسکونی خود را ترک نموده در هوای سرد زمستان با مشکلات گوناگون دچار گردند .
خبر تازه اینست که رژیم مزدور کابل در ولسوالی تگاب ولایت پکتیا به نام عملیات غبار ۷ مردم ملکی را مجبور ساخته است تا خانه ها و قریه های خود را ترک نموده در هوای سرد به دشت ها پناه ببرند ، شاهدان عینی و بزرگان محل می گویند که تا اکنون ۴۵۰ خانوداه خانه های خود را ترک کرده اند و در خیمه ها زندگی می کنند ، تا هنوز هیچ یکی از مؤسسات خیریه به کمک آنان نرسیده اند ، آنان به مواد غذایی و ادویه بسیار نیاز دارند و اگر کمک ها در زود ترین فرصت نرسد خطر تلفات جانی وجود دارد .
مردم ملکی کشور همواره از چاپه ها ، حملات هوایی و میزایل باران اشغالگران و رژیم کابل در بخش های مختلف کشور رنج می برند ، اما رژیم کابل و رسانه های خود فروخته می کوشند جنایات افراد مسلح رژیم مزدور را به مجاهدین نسبت بدهند ، بارها به مشاهده رسیده است که افراد مسلح رژیم مکاتب ، کلینک ها و پل ها را تخریب می کنند و سپس مجاهدین را متهم می سازند ، تخریب پل الچین در قندوز و آتش زدن مکاتب در محمد آغۂ لوگر نمونه های انکار ناپزیر این واقعیت است ، چند روز پیش شماری از رسانه ها به فرمایش رژیم کابل یک راپور را به نشر رسانیدند که گویا صدها خانواده درفاریاب به دلیل پیشروی های مجاهدین از خانه های خود به مناطق دیگر فرار نموده اند ، در حالی که اینچنین واقعه هرگز رخ نداده است .
رژیم کابل به همکاری اشغالگران عملیات های متعددی را به نامهای مختلف در چندین بخش کشور اعلان نموده اند ، بیش ترِ این عملیات ها تنها در رسانه ها وجود دارد و آثاری ازین عملیات ها در خارج دیده نشده است ، اما در مناطق که عملیات ها به مشاهده رسیده است نیروهای دشمن نه تنها پیشروی نکرده اند بلکه با تلفات سنگین جانی و مالی مواجه گردیدند و به سوی مراکز خود فرار نموده اند ، البته یگانه چیزی که هر بار لازم عملیات های دشمن است خسارات جانی و مالی مردم ملکی است و مثالهای روشن آن راپورهای تلفات ملکی در عملیات های شفق ۲ و غبار ۷ است .
جامعه های حقوق بشری و سازمان های خیریه باید به کمک بیجا شدگان عملیات های شفق ۲ و غبار ۷ بشتابند و برای سرپناه ، مواد غذایی و تداوی آنان تلاش های جدی را به خرج بدهند ، تا خدا نخواسته فاجعهء بزرگ بشری رخ ندهد .

مطالب مرتبط