قندز: دشمن وحشی بالای منازل مسکونی در مرکز بمباران نمودند

به اساس خبر، طیارات جیت وهلیکوپتر های دشمن بزدل ووحشی درمنطقه بزقندهاری مربوطات مرکزولایت قندز بالای منازل مسکونی مردم عامه را بمباران کردند.

خبرمیگوید که این منطقه قبلا نیز تحت آتش توپخانه وهاوان دشمن جبون نیز قرار داشت که اکنون بالای آن منطقه نیز وحشیانه بمباران انجام شد واکثر مردم آن منطقه از وحشت این مزدوران داخلی به دیگر مناطق آوره شده اند.

ودراثر بمباران شمار زیاد منازل  مردم منهدم گردیده ویک فرد بی دفاع ملکی زخم برداشته است اما لله الحمد در حادثه به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.

مطالب مرتبط