بادغیس : قوهء عملیاتی دشمن در مقر با دیدن تلفات فرار نمود

قرار یک خبر از ولسوالی مقر ولایت بادغیس : ساعت 9 صبح روز گذشته ، قوهء عملیاتی دشمن که برای عملیات به منطقهء ترکی ولسوالی مذکور هجوم آورده بودند مورد حملهء مسلحانه قرار گرفتند .

درگیری تا 2 ساعت ادامه نمود و در نتیجه عساکر اجیر با دیدن تلفات سنگین از منطقه فرار نمودند .

مطالب مرتبط