فراه : حملهء میزایل بر میدان هوایی فراه

قرار یک خبر از مرکز فراه ولایت فراه : شام گذشته ، میدان هوایی ولایت فراه هدف 3 میزایل قرار گرفت .

خبر می افزاید : میزایل ها در داخل میدان هوایی به اهداق مقرره اصابت نموده است و به دشمن تلفات وارد نموده است .

قابل یاداوری است که چندین عسکر اشغالگر امریکای به تازگی در میدان هوایی فراه مستقر شده اند .

مطالب مرتبط