تازه ترین ها

امارت اسلامی با هیچکس روابط نظامی ندارد

امارت اسلامی با هیچکس روابط نظامی ندارد

بر جهانیان و هموطنان هویداست که مجاهدین امارت اسلامی افغانستان از یک و نیم دهه گذشته بدینسو جهاد مسلحانه در مقابل آمریکا و دوستان متجاوزش در افغانستان ادامه می دهند. در این مدت دستاوردها و حماسه های فراوانی آفریده و قربانی های بسیاری تقدیم کرده است. حالا لله الحمد در نتیجهء همین کامیابی ها و قربانی ها، بیشتر از نصف خاک افغانستان تحت قدرت و نفوذ امارت اسلامی است.

این در حالیست که دشمن نیز بر خلاف ما از هیچ نوع تلاشی دریغ نمی کند حتی علاوه بر تلاش های نظامی، دسیسه های پنهان و آشکار استخباراتی را نیز به پیش می برد. تلاش می ورزد تا به جهانیان در مورد ما معلومات غلط بدهد و تصویر نادرستی ارائه دهد. همزمان با همهء اینها تحت نام دروغین مبارزه با تروریزم، اهداف ناروای خود را مشروع دانسته و با دلایل مزخرف تجاوز نظامی خود بر افغانستان را توجیه می کند. برای همین هدف هزاران مرکز مطبوعاتی را ایجاد کرده و شب و روز از طریق نشرات سمعی و بصری بر خلاف امارت اسلامی تبلیغات زهرآگین انجام می دهد.

در مقابل امارت اسلامی مجبور است که راهکار واقعی و اهداف خود را به زبان خود به جهانیان و کشورهای منطقه واضح و بیان کند. و این بدین جهت ضروری و لازم است تا جهانیان آگاه شوند که واقعیت های زمینی افغانستان چگونه است، ما در افغانستان چه می خواهیم و برای چه می خواهیم؟ در نهایت، این به نفع همه است که در روشنایی معلومات درست در مورد افغانستان راهکار صحیح ایجاد و اتخاذ شود. از اینرو روابط سیاسی امارت اسلامی بشمول روسیه با هر کشور دیگر برای توضیح راهکار خود است که این حق مشروع ما است.

این روابط هیچگاهی به معنای روابط نظامی نیست. نه روسیه و نه هم کدام کشور دیگر همراه ما کمک های نظامی ننموده است. برای ما غنیمت هایی که از نیروهای مزدور اداره کابل و قوت های نظامی گرفته شده و می شود، کافی است که بتوانیم برای سالیان سال بر خلاف اشغالگران و دوستان داخلی انان به جهاد خود ادامه دهیم. اگر در این مورد اشغالگران و مزدوران آنها اتهامات دروغین را به ما نسبت می دهند، تنها می خواهند آب را گل آلود کرده و برای خود ماهی بگیرند. آنها عمداً کوشش می کنند که بشکل مصنوعی گراف مداخلات دیگر کشورها در این کشور را بلند نشان دهند و برای بقای قدرت و منافع مادی خود این کشور را میدان رقابت دیگر کشورها بگردانند. از نظر ما این موقف پژمردهء مقامات کابل و دوستان اشغالگر خارجی آنها یک عمل افغان ستیز، ظالمانه و نارواست.

Related posts