تازه ترین ها

مجاهد مقامت به دارالجنان

مجاهد مقامت به دارالجنان

مجاهد مقام ات به دارالجنان           ***   مجاهد تو را عزت دو جهان

به اخلاق و اداب خیر البشر          ***   صلوات و قیامو و جهادت روان

به اخلاص و تقوا رسی به هدف     ***     غزاء و شهادت و یا فتح دان

قیامت جهان را بود سرنوشت        ***     جهادت کند فرق هر خوب و زشت

کند ریشه کن درخت فساد را        ***      به جایش کند حسن اخلاق کشت

به عدل و عدالت به صدق و صفا    ***     به صلح و صفات و انصاف و احسن

لواء توحید در فضا شد بلند         ***     ز جهد و جهادت بود ارجمند

جهان گشته تنگ بهر عدو دین     ***     نه روم مانده امن و نه روس و نه غرب

ز پیکار این شیر مردان ما         ***       همه کفر عالم شده در فغان

مجاهد ز تو صقوت دین بود      ***        تو را نصرت و فتح ارضین بود

به صبر و ثباتت بیفزای و بیش   ***      که این کیش مردان راستین بود

زصبر و ثبات و میدان و رباط    ***      فتوحات آید تو را هر زمان

غلول و خیانت نه زیبد تو را      ***       غنایم امانت بود از خدا

به امن و صداقت امانت سپار      ***       مبادا که شیطان فریبد تورا

مجاهد هزر کن ز افغان بد         ***      تو را حسن عقبی و نعم المکان

پیامت ز ایمان چو سیف دو سر   ***    به قلب رزیران بود کارگر

سلام ای مجاهد سلام ای دلیر     ***     تو را کامیابی و فتح و ظفر

الهی سجال غفران و ثبات         ***     بریزان به مایان مدام هر زمان

Related posts