تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی پیرامون اعدام زندانیان و ادعای دستگاه استخبارات اداره کابل

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی پیرامون اعدام زندانیان و ادعای دستگاه استخبارات اداره کابل

بعد از انفجار دیروز درکابل که امارت اسلامی  دخالت شان را درحادثه قاطعانه رد نمود واین حادثه را جنایت خوانده محکوم کرد، دستگاه استخبارات اداره کابل اندکی بعد از حادثه، غرض پنهان کردن ناکامی ، پنهان کردن دسیسه های شوم باداران شان ومغشوش ساختن اذهان عامه ادعا نمودند که گویا دراین حادثه امارت اسلامی به ویژه مجاهدین حقانی صاحب دست دارند!!؟

ما یکبار دیگر دست داشتن امارت اسلامی را در این حادثه المناک کابل رد مینمایم وبشمول مجاهدین حقانی صاحب، هیچ مجاهد ما درعقب این حادثه قرار ندارد وهرگز کشتار افراد ملکی هدف امارت اسلامی نمیباشد.

اداره کابل تلاش مینماید تا ازین تراژدی استفاده تبلیغاتی نماید  وبوسیله چنین اتهامات بی معنی ، میخواهند بی کافیتی،ناتوانی وتذبذب شان را در قبال حادثه توجه نمایند.

ازسوی دیگر راپورهای به دست امده که اشرف غنی رئیس اداره کابل حکم اعدام ۱۱ تن از زندانیان را صادر کرده است.

ما یکبار دیگر هوشدار میدهیم که اگر به هر یک از زندانیان آسیبی برسد، تمام ارگان های مرتبط  وذی دخل اداره کابل مورد حملات شدید وعبرتناک مجاهدین قرار خواهد گرفت ودرآینده مسئولیت تمام حادثات وخسارات ناشی ،بدوش اداره کابل خواهد بود.

ازسوی دیگر چون اداره کابل اختیاراتی نیز نداشته وتمام اقدامات  به اشاره باداران خارجی شان عملی میشود اگر درانتقام آنان  به زندانیان خارجی موجود نزد مجاهدین، آسیبی برسد، مسئولیت انان نیز بدوش کشورهای متبوع خواهد بود.

ما یکبار دیگر  توجه موسسات  بین المللی،ادارات بشری ونهاد های حقوقی را درمورد اعدام زندانیان مبذول میداریم و اعدام زندانیان  وقربانی آنانی را درمقابل جرمی که اصلا زندانیان دران رول ودخالتی ندارند،ظالمانه،غیر انسانی وبرخلاف تمام نورم های بین المللی میخوانیم که باید  برای جلوگیری آن  نهادهای متذکره وظایف شان را خود ادا نمایند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۱۴۳۸/۹/۶هـ ق
۱۳۹۶/۳/۱۱هـ ش ــ ۲۰۱۷/۶/۱م

Related posts