تازه ترین ها

ای خدایا کن قبول خون شهیدان ما

ای خدایا کن قبول خون شهیدان ما

ای  خدایا کن قبول خون شهیدان ما        یا الهی کن شفیع روز محشر جمله را

آن شهیدان عزیز، هم دلیران ضد کفر     هم به سنگر، به میدان هم به دعوت ایمان

ای خدا هریک قدم برداشتند در راه تو       این مجاهدین ما، حماسه آفرینان ما

مسلک شان امر حق، بود علیه مزدوران      خادم دین، فرزندان و شیرمردان ما

یک به یک رفتتند از این دار فنا شهداء       سوختند همه مثل شمع، برای دین خدا

این جوانان شهید، لب به گویان نزد حق     روشن ز نور شما ملک افغان نور ما

چون شهید شدید همه مثل اصحاب کبار        عمر خالد و عثمان، حیدر کرار ما

نیــــازی و متـقــی محتاج درگــاه تو           التجاء داریم همه، شهادت در راه تو

Related posts