تازه ترین ها

سلسلهء غزوات (۲۰) درسهایی از عملیات پاکسازی

سلسلهء غزوات (۲۰) درسهایی از عملیات پاکسازی

۱ ـ پايگاه وقرار گاه امن:
پـايـگـاه امـن ، مـنـطـقـه اى اسـت حـيـاتـى كـه در هـمه تحركات نظامى بدان تكيه مى شود، چنين پايگاهى نيروهاى در حال رزم وجنگ را پشتيبانى انسانى و تداركاتى مى كند و در شرايط سخت جنگ ، حصاروقلعهء محكمى محسوب مى شود.
هـمـه حـركـتـهـاى نظامى موفق براى تمركز بخشيدن به عمليات جنگى ، به پايگاهى امن نياز دارند تا مبارزین وجنگجویان صحنه  جنگ ونبرد بدان متكى باشند.
بـراى دعوتهاى موفقيت آميز نيز سران و مبلّغان دعوت ، نياز به قلعه وحصاراستوارى دارند كه دعوت را از آنجا به بيرون بگسترانند.
مدينه ، پس از هجرت رسول خدا(صلی الله علیه وسلم ) ، به اين شهر، به صورت قرارگاه و پايگاه امن اسلام درآمد. اما تا پيش از بيرون راندن بنى قينقاع قرار گاه و پايگاه امن واقعى محسوب نمى شد.
موضع يهوديان مدينه با موضع مشركان اين شهر به كلى تفاوت داشت . زيرا كه مشركان با انـصـار نـسـبـت خـويـشـاونـدى داشـتند ولى يهوديان با ديگران هيچ نسبتى نداشتند. بسيارى از مـشـركـان مـديـنـه بعد از جـنـگ بـدر اسـلام آوردنـد و كـسانى كه بر شرك خود باقى بودند، شمارشان اندك بود. در نتيجه براى مسلمانان خطر چندانى نداشتند.
پـيـروزى مـسـلمـانـان در بـدر، بـر كـيـنـه يـهـوديان افزود اينان انتظار ناكامى مسلمانان را مى كشيدند؛ به نفع دشمنان آنها جاسوسى كرده و آنها را براى حمله به مسلمانها تشويق مى كردند و با گفتار و كردار خود آزارشان مى دادند.
پس از پيروزى در جنگ بدر، ماندن يهوديان در مدينه به منزله خطرى بالقوه بود كه بايد از بـيـن مـى رفـت . زيـرا در ايـن صـورت مـديـنـه بـراى اسـلام بـه يـك پـايـگـاه امـن واقـعـى تـبـديـل مـى شـد؛ و مـى تـوانـسـتـنـد عـمـلياتى را كه در پيش داشتند و نيز دعوت اسلامى را در حال و آينده از آنجا پى ريزى كنند.
پـس از بـيرون راندن بنى قينقاع از مدينه ، از قدرت يهوديان كاسته شد و بيشتر آنهايى كه در اصـل اهـل مـديـنه بودند در مكانهاى دورتر، در خيبر و ام القرى اقامت گزيده بودند. به اين تـرتـيـب مـسـلمـانان ، مدينه را از خطرناك ترين دشمنان خود پاكسازى كردند و اين شهر براى اسلام به صورت قرارگاه وپايگاه امن واقعى درآمد.
۲ ـ محاصره اقتصادى:
زندگى قريش در درجه اول و نخست به تجارت متكى بود. آنان از حبشه ، شام ، عراق و يمن كالاهايى مـانـنـد مـواد غـذايـى و منسوجات وارد و مواد اوليه اى مانند پوست ، پشم و عطر را، كه از هند مى آوردند، به آنجا صادر مى كردند.

راه مـكـه ـ شام مهم ترين راه تجارى قريش بود. زيرا از سويى تجارت شام پراهميت بود و از سوى ديگر اين تنها راه خشكى بود كه با شتر،(كشتى صحرا)به آسانى پيموده مى شد.
مـسـدود شـدن راه مـكه ـ شام بر زندگى اقتصادى قريش تاثير ناگوارى بجا نهاد. از اين رو بـراى جـلوگـيـرى از مـرگ حـتـمـى بازرگانى خود، درصدد برآمدند از راه طولانى مكه ـ نجد ـ عراق ـ شام استفاده كنند. ولى مسلمانان آنها را از راه جديد نيز محروم ساختند.
تـحـمـيل محاصره اقتصادى بر قريش ، دو راه را در پيش روى آنها گذاشت : تلاش براى از ميان بـردن مـسـلمـانـان و گـشـودن راه بـسـتـه شـده ؛ و يـا تـسـليـم شدن ، پيش از نابودى بر اثر گرسنگى .
هـدف مـسـلمـانـان از جـنـگـهـايى كه پس از بدر عليه بنى سُليم ، غطفان ، بنى ثعلبه ، بنى مـحـارب و نـيـز كـاروان قـريـش بـرپـا سـاخـتـنـد، مـحـروم سـاخـتـن ايـن قـبـايـل از تـعـرض بـه مـسـلمانان و تسلط يافتن بر راههاى مكه ـ شام و مكه ـ نجد ـ عراق بود. غـرض آنـهـا گـرفـتـن غـنـيـمـت نـبـود، زيـرا كـسـانـى كـه بـه دنـبـال غارت هستند، از ترس اينكه مبادا غنايم را از دست بدهند، بسرعت به پايگاههاى خود باز مى گردند و هيچ گاه مانند مسلمانان روزها و بلكه ماهها در قلمرو دشمنان خود نمى ماندند.
مـسـلمـانان بار نخست سه شب و بار دوم دو ماه در سرزمين بنى سليم ماندند. يك ماه تمام نيز در سـرزمـيـن بـنـى ثـعـلبـه و بـنـى مـحـارب مـانـدنـد. آيـا كـسـى كـه از دشـمـن بـتـرسـد و يـا دنبال تاراج و غارت باشد، اين همه درنگ مى كند؟!
نـخـسـتين هدف تحميل محاصره اقتصادى بر قريش ، تاثير گذارى مادى و معنوى بر آنان بود تـا شـايـد نـسـبـت بـه مـوضـع خـود در بـرابـر مـسـلمـانـان تـجـديد نظر كنند. جنگهايى هم كه رسـول خدا(صلی الله ) در اين مدت عليه قبايل به پا كرد، جز به منظور رهايى از تهديد آنها و نيز تامين هدف محاصره اقتصادى نبود.
جـنگهاى اين دوره ، به تعبير نظاميان امروزى ، جنگ سرد بود و براى پاكسازى (پايگاه امن ) و حصول پيروزى چاره اى جز اين نبود.
شكست خورده پيروز
(وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنوُا وَ اَنْتُمُ الاَْعْلَونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ)
آل عمران (۳) ، آيه ۱۳۹ .
و اگر مؤمن هستید ، سستى مكنيد و غمگين مشويد، كه شما برتريد.

Related posts