تازه ترین ها

نخستین قربانیان استراتژی جدید ترامپ

نخستین قربانیان استراتژی جدید ترامپ
امریکا در استراتژی جدید خود بر حملات بیش تر و سنگین تر بر افغان ها اصرار کرده است ، رژیم کابل این استراتژی افغان کشی امریکا را تائید کرده  و در پیشواز از آن مجالس و گردهمایی ها دائر نموده است.
استراتژی تازهء امریکا را مردم افغانستان ، جهت های صلح خواه و شخصیت های آزاد به شدت تقبیح نمودند و این را پروژهء تازه ای برای تداوم افغان کشی و تخریب خانه های افغان ها خوانده اند .
 
ده ها تن مردم ملکی به شمول زنان و کودکان در سراسر کشور در نخستین هفتهء استراتژی ترامپ به شهادت رسیده و یا هم زخمی شده اند و خانه های شان ویران شده است، به ویژه مردم قندوز ، هرات و لوگر دچار تلفات زیادی جانی و مالی شده اند .
 
۱۳ تن از غیرنظامیان در منطقهء دشت باری در مربوطات مرکز ولایت لوگر در بمباران نیروهای اشغالگر به شهادت رسیده اند و ۷ تن دیگر زخمی شده اند ، دشمن هرگاه مردم ملکی را هدف قرار بدهد ادعا می کند که اول مجاهدین بر آن ها حمله نمودند و سپس در فایرهای متقابل تلفات ملکی رخ داده است ، اما درین جا مجاهدین نه پیش از بمباران موجود بودند و نه هم درین منطقه بر دشمن حمله صورت گرفته بود .
 
۴۰ تن افراد ملکی که بیش تر آن ها زنان و خورد سالان بودند در قریهء  معروف در مربوطات ولسوالی شیندند ولایت هرات در حملهء درون اشغالگران شهید و زخمی شدند و فاجعهء بزرگ انسانی در منطقه رخ داد ، خانه های زیادی تخریب شد ، شماری از زخمیان هنوز هم به شفاخانه ها نرسیده اند و صدها تن افغان ها درین روزهای پیش از عید مشغول تدفین و تکفین شهداء هستند .
 
نیروهای اشغالگر به همراهی عساکر مزدور داخلی در منطقه  سجانی ولسوالی چهاردرهء ولایت قندوز بر خانه های مردم ملکی یورش بردند ، دروازه ها را توسط بمب ها تخریب نمودند ، مردم را لت و کوب کردند و دارایی شان را تاراج نمودند ، سپس اشغالگران خانه ها را بمباران کردند و در نتیجه ۵ خانه منهدم شد و یک خانم شهید و دو خانم و دو کودک زخمی شدند .
 
این فاجعه های سنگین بشری تنها در نخستین هفتهء استراتژی جدید اشغالگران رخ داده است ، قرار راپورها اشغالگران هنوز مشغول آمادگی برای حملات تازه هستند ، اما رژیم کابل هر اندازه از استراتژی افغان کشی امریکا پشتیبانی بکند باید بداند که نمی تواند پیروز و کامیاب گردد .
 
امارت اسلامی افغانستان تعهد نموده است که با همه نیرو و توانایی خود به جهاد مقدس در برابر استراتژی ها و پلان های شوم اشغالگران ادامه می دهد ، انتقام افغان ها را از نیروهای اشغالگر و مزدوران شان می گیرد ، از مقدسات دینی و منافع ملی خود پاسداری می کند و تا موجودیت آخرین عسکر اشغالگر و تا قیام نظام اسلامی به مبارزهء بر حق خود ادامه می دهد .Related posts