تازه ترین ها

برادرم مجاهدم !

فاروق غوری

مهر و محبتت به مانند خون در رگهایم جاریست، و تو را به خاطر مجاهد بودنت دوست دارم.

برادرم مجاهدم !

بگذار دیگران قلم های خود را در وصف قهرمانان خیالی و ابداع اسطوره های جعلی به حرکت بیاورند، ولی من آنرا در حمایت تو حرکت می دهم و از الله – عزوجل – میخواهم تا انگشتانم را قوی گرداند و ذهنم را خالی و پاک از شک و شبهات تا در حمایت جهاد و مجاهدین و طالبان راستین  بیشتر بنویسم .

برادر مجاهدم !

غمگین مشو، اگر دیگران در میان انعکاس انوار هوتل های فحاشی و در سایه زلفان رقاصه های بین المللی وقت می گذارنند و عمر تلف می کنند، تو در میان کندوال ها و گودال ها و با لباس های خاک آلود زندگی کن، و همین افتخار برایت بس است که تو عسکر الله عزوجل هستی، با امریکا می رزمی و چشمان الله عزوجل تو را رعایت می کند.

برادرم مجاهدم !

اگر دیگران از برکت؟! استعمار صاحب دالر و یورو شده اند، بالای چوکی های بلند و قیمتی می نشینند، در موتر های مودل بالا ته و بالا میشوند، کمپیوترهای قیمتی وموبایل ها آخرین مودل با خود حمل می کنند، و تو جیبت خالی، موترت کهنه، موبایلت نوکیا ساده، لباست کهنه و فرسوده، خیمه ات مندرس و خانه ات مخروبه است، حزین مباش، زیرا چه بسا مردان فقیر و غریب و غبار آلودی که نزد الله عزوجل از با ارزشترین ها می باشند.

برادر مجاهدم !

اگر دیگران در ترک جهاد به پوهنتون ها و دانشگاه ها راه یافته اند، اسناد لیسانس، ماستری و دوکتورا ( پی اچ دی) با خود حمل می کنند، و یا به چندین زبان تکلم می کنند و تو هیچ یکی را نداری، افسرده مشو، و با اراده محکم برای حصول علم پاچه بر زن و کتاب های درسی و مطالعه ای را به مانند سلاحت رفیق راهت کن و با این طریق علم حاصل کن و در پهلوی ادای جهاد و کسب اجرهای بی حساب آن، مزد و اجر تحصیل علم را هم به دست آور، مگر زندگی نامه امام بخاری صاحب صحیح ترین کتب حدیث، امام ابن مبارک، شیخ عبدالله عزام و ملا محمد عمر و… (رحمهم الله) نخوانده ای ؟ و چه بسا که خواندن یک و یا چند حدیث تو را به بهشت راهنمایی کند و چه بسا سندهای بلند و بالای که مالکش را به دوزخ سوق دهد، به تقسم ربت راضی باش و به گذشته ها افسوس نخور!

برادرم مجاهدم !

خیر است که آرامش نداری، شب جایت نمیدهند، کسی خرچ سفر و کرایه راه برایت نمیدهد، کس دختر و خواهرش را برایت به ازدواج نمیدهد، کس در موبایل از ترس اینکه مبادا امنیت ملی ما را تعقیب نکند، با تو حرف نمیزند، کس باتو دوستی و محبت نمیکند و کس الفت و محبت خویشاوندی و قرابت را اظهار نمیکند، فقط کافیست، که به خاطر الله عزوجل خانه را ترک گفتی، رضایتش را کسب کنی، و کسیکه رضایت رب آسمان ها را به دست آرد و از دوزخ رهایی یابد و به جنت داخل گردد، در حقیقت همان کامیاب، بیروز و پیروز است .

برادر مجاهدم !

و

مبارکت باد که در جنگ صلیبی کنونی عسکر الله عزوجل هستی و خورسند باش که از میان ملیون ها تو را الله عزوجل به خاطر حمایت، حفاظت و دفاع از دینش انتخاب نموده است و بشارت باد مجاهدین مخلص را !

 

Related posts