تازه ترین ها

عاملین اصلی اهانت به مقدسات اسلام چه کسانی هستند ؟

عاملین اصلی اهانت به مقدسات اسلام چه کسانی هستند ؟
امریکای ها پس ازینکه بیش از ۸۰ تن مردم ملکی را در طی یک هفته در اثر بمباران وحشیانه و کورکورانه به شهادت رسانیده اند ، سه روز پیش یکبار دیگر مقدسات اسلام را به تمسخر گرفتند و کلمهء اسلام را مورد اهانت قرار دادند ، آنان کلمهء مسلمانان را بر تصویر یک سگ نقش کرده بودند که گویا آن سگ طالب است و هدف امریکایی ها قرار گرفته است .
 
امریکایی ها باز هم روشن ساختند که عداوت صریح با اسلام ، قرآن و کلمهء مسلمانان دارند و همهء این چیزها هدف امریکایی ها قرار گرفته است، مسلمانان مظلوم در واکنش به این عمل منفورِ نیروهای کافر و اشغالگر، به حد توان و امکان صدا بلند کردند و مجاهدین نیز با کشتن و زخمی نمودن ۲۰ تن عساکر اشغالگر انتقام این عمل اهانت بار را از دشمن بزدل و کوردل گرفتند .
 
اما آن مزدوران خود فروخته ای که از روی غفلت یا جهالت در بدل چند دالر در خدمت امریکایی های اشغالگر قرار دارند چیزی هم نگفتند و حتی احساس هم نکردند که ما هم خود را مسلمان می پنداریم و لاف از اسلام می زنیم ، در حالی که این مزدوران بی وجدان در لایحهء ناتمام خود که به قانون اساسی یاد می شود نوشته اند : هیچگاه کسی حق ندارد به ارزشهای دینی مسلمانان اهانت بکند ، اگر کسی مرتکب چنین جرمی شد مجازات می شود .
 
اما امروز نیروهای اشغالگر به مشورهء این ها چنین اوراق اهانت آمیز را پاش دادند و این ها با لب های ساکت استقبال نمودند ، عاملین اصلی این واقعه در حقیقت همین مزدوران زرخرید هستند ، این ها را نه خداوند تعالی خواهد بخشید ، نه تاریخ و نه هم مردم مجاهد افغان زمین .
 
آن روز دور نیست که خداوند تعالی مردم مجاهد افغانستان را نیروی ببخشد ، تا انتقام کشتار فرزندان این میهن و اهانت مقدسات دین اسلام را ازین مزدوران دین و میهن فروش بگیرند ، ان شاء الله ، و ما ذالک علی الله بعزیز .

Related posts