تازه ترین ها

مسلمان بی صدا تا کی نشستن

مسلمان بی صدا تا کی نشستن

میانمار آتش و جنگ است اینک

سکوت مسلمین ننگ است اینک

بشر اندر سکوت مرگبار است

حقوق اندر بشر صرفا شعار است

به آتش می زنند اجساد مسلم

نمی خیزد به نصرت داد مسلم

شده بریان تن پاک برادر

پدر در خاک مدفون است بی سر

ز خواهر گوهر عفت ربودند

به روی مادران آتش گشودند

شود محو و پناه از صحن هستی

ندارم جرم جز یکتا پرستی

تجاوز می شود ناموس مسلم

شده مرگ و عزا کابوس مسلم

مساجد می شود تخریب و ویران

به آتش می کشد پویسته قرآن

کجا شد غیرت فاروق اعظم

کند ظلم و جفا را محو عالم

مسلمان بی صدا تا کی نشستن

اسارت تا به کی بر ظلم دشمن

بخیز اکنون که وقت اتحاد است

ندا آید بیا وقت جهاد است

Related posts