تازه ترین ها

سلسلهءغزوات (۲۱) سرآغاز جنگ احد

سلسلهءغزوات (۲۱) سرآغاز جنگ احد

وضعيت عمومى

۱ ـ مسلمانان:

مـسـلمـانـان بـر راهـهـاى تـجـاريـى كـه از مـكـه مـكـرمـه بـه شـام و عـراق مـنـتـهى مى شد تسلط كـامـل يـافتند و از رفت و آمد كاروانهاى قريش در اين دو راه جلوگيرى مى كردند. در نتيجه تنها راهـى كـه بـراى قـريش ماند، تجارت با حبشه بود. اما از آنجا كه تجارت با اين كشور، نسبت بـه شـام و عـراق مـقـرون بـه صـرفـه نـبـود، قـريـش ـ كـه هـمه هستى اش بدان وابسته بود ـ متحمل زيانهاى سنگين و نابود كننده اى گرديدند.

هـمـچـنـيـن مـسـلمـانـان بـر شـهـر مـديـنـه تـسـلط يـافـتـه آن را بـه پـايـگـاه امـنـى تبديل كردند كه هم براى دعوت دينى و هم عمليات نظامى مورد استفاده قرار مى گرفت .

۲ ـ مشركان و يهوديان:

الف ـ قـريـش : پـس از فـاجـعـه شـكـسـت بـزرگ بـدر، قريش مصرّانه در پى گرفتن انتقام از مـسـلمـانـان بـودنـد؛ و بـراى بـازگـردانـيـدن كـرامت و شرافت خود، تصميم به عمليات نظامى گـرفـتـنـد. غزوه سويق هم نه تنها براى آنها سودى نداشت ، بلكه فرار افتضاح آميزشان در بـرابـر تـعـقـيـب مـسـلمانان ، رسوايى جديدى را بر رسوايى جنگ بدر افزود. سريه زيد بن حارثه نيز موجب انگيزش كينه هاى پنهانى آنان عليه مسلمانان گرديده بود.

بـراسـاس تصميم بزرگان قريش ، سود كاروان ابوسفيان ـ كه جنگ بدر به خاطر آن بر پا گـرديده بود ـ به تكميل آمادگى جنگ انتقامى آينده و تدارك آذوقه ، سلاح و نيروى نظامى لازم اختصاص يافت .

ب ـ مـشـركـان مـديـنـه و اطراف آن : مشركان مدينه بشدت تضعيف شدند، زيرا بيشتر آنها اسلام آوردنـد و بـقـيـه نـيـز خـودشـان را مـسـلمـان وانـمـود مـى كـردنـد. قـبـايـل مجاور مدينه نيز از قدرت اسلام به هراس افتادند، از اين رو بيشتر آنها با مسلمانان هم پيمان شدند و بقيه از ترس ، در قلمرو خودشان منزوى گرديدند.

ج ـ يـهـوديان : پس از رانده شدن بنى قينقاع از مدينه ، حتى يك تن از يهود در اين شهر باقى نماند. يهوديانى هم كه در اطراف مدينه بسر مى بردند، خصوصاپس از جلاى وطن بنى قينقاع و قـتـل كـعـب بـن اشـرف ، از قـدرت مـسـلمانان بيمناك گرديدند. از اين رو خود را به تعهداتشان پايبند نشان مى دادند، گر چه در باطن ، براى نقض اين تعهدات پى فرصت مى گشتند.

نيروهاى طرفين

۱ ـ مـسـلمـانـان : شـشـصـد و پـنـجـاه پـيـاده و پـنـجـاه نـفـر سـواره بـه فـرمـانـدهـى رسول خدا(صلی الله علیه وسلم ) .

۲ ـ مـشركین : ۲۹۰۰ تن از قريش ، همپيمانها و احابيش آنان به همراه صد نفر از بـنـى ثـقـيـف . از ايـن شمار هفتصد تن فقط زره داشتند. نيروى سپاه شرك ، دوصد اسب و سه هـزار شـتـر نـيـز هـمـراه داشـت . فـرماندهى اين نيروها با ابوسفيان بود و بيشتر سران قريش زنـهـايـشـان را بـراى تـشـويـق جنگجويان و بالا بردن روحيه آنان همراه آورده بودند.

اهداف طرفين

۱ ـ مشركان : گرفتن انتقام جنگ بدر و سريه زيد بن حارثه (رضی الله تعالی عنه)از مسلمانان و اعاده حيثيت و شرافت قريش ميان اعراب .

۲ ـ مـسـلمـانـان : دفـاع از مـديـنـه در بـرابـر تـهـاجـم قـريـش بـه ايـن شـهـر و كـسـب آزادى كامل در تبليغ و نشر آزادانه و مسالمت آميز اسلام .

Related posts