تازه ترین ها

قهرمانان ملی ما چه کسانی اند ؟

قهرمانان ملی ما چه کسانی اند ؟
امریکایی ها هرگاه بر یک کشور یورش ببرند، هم زمان برای ایجاد خشونت های نژادی، لسانی و سمتی درمیان مردم آن کشور می کوشند . جنجال های پارینه و حل شده را دوباره زنده می کنند و چهره هایی را که سابقه ای تلخ و منفور دارند به حیث مشاهیر و زمام داران کشور معرفی می کنند، تا اشغال و مداخلت خود را به آسانی مشروعیت ببخشند و خواسته های خود را بدون کدام مزاحمت جامهء عمل بپوشانند .
 
ما مشاهده کردیم زمانی که امریکایی ها بر افغانستان هجوم آوردند کسانی را در آغوش گرفتند و یا به غلامی شان قبول کردند که از رژیم کمیونستی باقی مانده بودند، یا کسانی بودند که شب و روزهای شان را در نایت کلب های امریکا و اروپا سپری می کردند و یا هم تفنگ داران و جنگ سالاران که آرمان های جهاد چهارده سالهء افغان ها را با خاک و خون یکسان ساختند، دارایی های کشور را تاراج نمودند و برای رسیدن به قدرت جنگهای خانمان سوز داخلی را بنیاد گذاشتند . امریکایی ها سرنوشت افغان ها را از ۱۶ سال به این سو به دست چنین چهره های فرسوده و بوسیده سپرده اند و دالر های فراوان را در اختیار شان گذاشته اند تا افغان هایی را که خون آزادی خواهی در رگهای شان گردش می کند و غلامی امریکا را قبول ندارند شکنجه و سرکوب بکنند .
 
نیز امریکایی ها کوشیدند اقوام افغانستان را برای همیش با همدیگر دشمن ساخته و افغان ها را در پی یکدیگر مشغول نگهدارند . آن ها گاهی قومی را ذهنیت می دهند شما اکثریت هستید و بیش از سایر اقوام حق دارید سرنوشت افغانستان را به دست بگیرید ، اما هم زمان قومی دیگری را می گویند حقوق شما پامال شده است ، به میدان بیایید و مجادلت و مزاحمت بکنید ، قومی را مفکوره می دهند تنها مشاهیر شما می توانند قهرمانان ملی کشور باشند و قومی دیگر هرگز این حق را ندارند ، پس بیرون شوید ، رقص و پای کوبی بکنید ، قومی دیگری را می گویند شما بیش تر قربانی داده اید و رهبر شما بیش تر مقاومت کرده است ، سزاوار قهرمانی تنها شما هستید ، پس در فلان سالروز به جوش و خروش به جاده ها بیرون شوید و انسان های بی گناه را زیر تایرهای موتر بکنید .
 
اقوام و مردم افغانستان باید به دسایس و دامهای امریکایی ها خوب متوجه باشند ، فهم و درک اصیل خود را از دست ندهند ، قهرمانان ملی افغانستان کسانی اند که در برابر اشغال انگلیس ها ، شوروی ها و امریکایی ها خاص برای رضای خداوند تعالی و پاسداری از ارزشهای دینی و ملی جنگیده اند و حماسه های تاریخی را به میراث گذاشته اند، نه آنانی که برای قوم ، سمت و زبان سلاح برداشته باشند، در ظاهر لاف از اسلام بزنند و لیکن در عمل و مفکوره مزدوران و کاسه لیسان انگلیس ها، روس ها و امریکایی ها بوده باشند. باید هوشیار و بیدار باشیم ، اساس و معیار قضاوت ما باید مفاهیم دینی و ارزشهای عالی افغانی باشد نه دلایل قومی و سمتی و یا تبلیغاتی که امریکایی ها و بلندگوهای شان برای ما زمزمه می کنند ، ما باید با جرات کامل ازین واقعیت استقبال بکنیم که قهرمانان ملی ما کسانی اند که جهاد و همه کردار ، رفتار و گفتار شان برای اعلای دین خداوندی بوده باشد ، نه برای اغراض و اهداف دیگر .

Related posts