تازه ترین ها

ننگرهار: یک بال طیاره کشفی عساکر اشغالگر امریکایی درشیرزاد غنیمت گرفته شد

بر اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با معیت مزدوران داخلی شان درمربوطات ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار بالای منازل مردم عامه چاپه انداختند.

این رویداد حوالی دیشب رخ داد که درجریان ان بمردم عامه خسارات هنگفت مالی وارد گردید ویک موی سفید ویک طفل را شهید و۴ فرد بی دفاع ملکی را روانه زندان ساختند.

خبرمیگوید که این همه جنایات را  بسیار با عجله وسرسیمگی انجام داد وهنگامیکه باز میگشتند یک بال طیاره کشفی شان باقی ماند که بعدا آن طیاره بدست مجاهدین افتید.

Related posts