تازه ترین ها

وطن شب و روز بی قراری

وطن شب و روز بی قراری

وطن شب و روز بی قراری     ***      وطن نالهء داغداری

وطن از غم راد مــــــــردان      ***     وطن دائما اشک باری

     وطن نالهء دردمنــــــــدان        ***       وطن در فلک تار و ماری

وطن شب و روز بی قراری

وطن نالهء داغداری

    وطن ختم بی عفو گشتی          ***        وطن اُم بی طفل و یاری

وطن عشق تو خون من ریخت     ***        وطن صحنهء کار و زاری

وطن شب و روز بی قراری

وطن نالهء داغداری

وطن خاک تو طوطیایم        ***     وطن چونکه تو نوحه زاری

وطن در راه تاجـــداران          ***       وطن چون یتیم انتظاری

وطن شب و روز بی قراری

وطن نالهء داغداری

  وطن غربیان در گریزند        ***        وطن جز شکست نامداری

   وطن یاورانت سلاطــــین      ***       وطن بی کس و دل فگاری

وطن شب و روز بی قراری

وطن نالهء داغداری

  وطن بالینت سنگ و خارت        ***       وطن سنگرم کوهـــساری

     وطن مرقدم خاک پاکـــــت        ***        وطن خفتـــــنم کامــــــگاری

وطن شب و روز بی قراری

وطن نالهء داغداری

وطن بشکنم فوج منحـــــوس        ***        وطن کسب کن افتخاری 

وطن فتح تو اوج پُر بر             ***       وطن دشمنت تار و ماری         

وطن شب و روز بی قراری

وطن نالهء داغداری

وطن حکیمی  جـــان سپارد          ***           وطن تا شوی تاجداری

وطن از غم راد مردان        ***          وطن دائما اشک باری

دل نوشت: حکیمی

Related posts