شهید

شهید

 شهید! 

اگر ترا شهید ساختند؛
آواز ات را خاموش نخواهند توانست!
بدانند که ما
در سایه ای قامت شکسته ات،
با سجده گزاران، سجده خواهیم کرد!

بلی! سجدهٔ پُر از سوز؛
سجدهٔ غرق در اشک!

با اشک هایم؛ خرابه هایت را،
دوباره پیوند خواهم داد،
و ترا دوباره آباد خواهم ساخت.

زیرا قامت ات؛
در سجده گاهٔ قلب،
بلند و استوار است!

 

دل نوشت: محمد نذیر تنویر

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts