تازه ترین ها

انفجار در مساجد یک دسیسهء دشمن است

انفجار در مساجد یک دسیسهء دشمن است

بتاریخ ۲۸ میزان سال جاری در مساجدی در ولایات کابل و غور انفجارات دردناکی بوقوع پیوست، که همه ملت را غمگین کرد. امارت اسلامی همهء این رویدادها را در شدیدترین الفاظ تقبیح می کند و آنرا یک دسیسه سنجیده شده پنهان و آشکار دشمنان است، که می خواهند جنگ مذهبی در افغانستان را آغاز کنند و توجه ملت را از اشغال بسوی دیگری معطوف کنند. همچنین این یک عمل ناروا برای بدنام کردن سلسلهء جهاد جاری است که مجاهدین واقعی از ان مبرآ هستند.

آشکار است که آنها در شفاخانه ها، مساجد و مظاهرات این چنین انفجارات را انجام می دهند و خواهند کرد، که همه اینها بر طبق گفته های مقامات بلند رتبه ادارهء کابل در ایوان های همین اداره تجهیز و تمویل می شوند. آنها این تاکتیک را بجا و موثر می دانند و می گویند که با منظم کردن اینگونه افراد جلو طالبان را بگیرند، بعداً با آنها خواهیم دید. اما با توجه به گذشته  همهء تاکتیک های قبیح اشغالگران و دست نشاندگانشان به گردن آنها افتاده است، و به ملت روی ندارند. این اشغالگران و دوستان داخلی شان است که بشمول این نوع بازی ها از هیچ نوع اعمال ناروا روی گردان نیستند. افغان های بیگناه را در خواب شیرین به شهادت می رسانند. عملیات شبانه انجام می دهند، بمباردمان و حملات درون روز بروز در حال افزایش است. عمداً جنگ را تشدید کرده است. اما نمی دانند که نمی توانند جلو ملت ها را با لشکر هایش بگیرند. اگر چنین می شد، در یک و نیم دهه زور آزمایی که وقت کافی بود، به اهداف خود می رسیدند. لیکن عملاً مشاهده می کنیم که هم اکنون بیشتر از نیمی از افغانستان تحت قیادت امارت اسلامی قرار دارد که فعلا درگیر جنگ با اشغالگران و اداره کابل است.

ما به مقامات ادارهء کابل می گوئیم که جنگ با سلاح های بیگانگان در مقابل کدام قهرمانی نیست که شما سنگ آنرا به سینه می زنید و در آن ناکام نیز هستید؟ ظاهراً فریاد صلح می زنید لیکن عملاً عوامل جنگ را ایجاد می کنند. و اگر واقعاً صلح می خواهید؛ پس لازم است که نخست عواملی از بین برده شوند که امنیت کشور ما را از بین برده است و آن بر همگان معلوم است. اگر بازهم بقای خود را در استراتیژی جدید  و حضور آمریکا و برای تداوم اشغال بهانه می جویند؛ پس مسئولیت جنگ و عواقب نابسامان آن بر دوش شما خواهد بود، آگاه باشید که از قضاوت ملت و تاریخ گریخته نمی توانید!

Related posts