تازه ترین ها

هوشداد درمورد بیماری یک تن اسیر امریکایی (Kevin King):

هوشداد درمورد بیماری یک تن اسیر امریکایی (Kevin King):

بیشتر ازیک سال میشود که دو تن استادان امریکایی که در پوهنتون به اصطلاح امریکایی ها درکابل مصروف تدریس بودند، توسط مجاهدین امارت اسلامی بازداشت شده اند.

ازاین دو تن اسیران یک  تن استاد کیون کینگ (Kevin King)   به بیماری خطرناک قلبی  وگرده مبتلاء میباشد.

ما دایم برای علاج ومداوای آن تلاش کرده ایم اما وضعیت جنگی ما، ایجاب مینماید تا سهولت های طبی نداشته باشیم، لهذا مداوای مناسب این اسیر بیمار را نمیتوانیم.

اکنون بیماری این استاد اسیر شدید شده وبرایش تورم پای نیز پیدا شده است وگاه گاه بیهوش هم میشود وبیماری اش روز افزون شده است.

از اینکه امریکایی ها درمورد حیات اتباع شان چندان توجه نه مینمایند، ما هوشدار میدهیم که برای نجات سالم این اسیران خواسته امارت اسلامی را بپذیرند واین دو تن اتباع شان را از زندان نجات دهند.

اگر دراین مورد بیشتر وقت را ضایع نمایند، بیماری کیون کینگ (Kevin King) ازکنترول خارج میشود وحیات اش را از دست میدهد، چون امریکایی ها دراین مورد اقدامی نه مینمایند لهذا مسئولیت آن بدوش امارت اسلامی نخواهد بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی
۱۴۳۹/۲/۱۰هـ ق
۱۳۹۶/۸/۸هـ ش ـــ ۲۰۱۷/۱۰/۳۰م

Related posts