تازه ترین ها

استفاده ازواژه پاک صلح برای مقاصد ناپاک

استفاده ازواژه پاک صلح برای مقاصد ناپاک

مصعب بغلانی

طرح پیشنهادی تحت شعار صلح درموجودیت اشغال و حاکمیت اشغالگران ازسوی آنها بخشی از ترفندهای سیاسی اشغالگران غربی  جهت رسیدن به اهداف وارمان های شوم آنها  برای تدوام اشغال میباشد .

اگرما بشکل درست ترودقیق ترحقایق تاریخی گذشته وحالات موجوده را پی گیری نموده مورد بررسی قرار دهیم درمی یابیم که اشغالگران صلیبی ویهودی هرگزبه صلح باور نداشته وندارند آنها بجز قتل وکشتار وحشت ودهشت خرابی ویرانی خانه وکاشانه مردمان ضعیف وناتوان بنام صلح وآشتی وهمزیستی مصالحت آمیز چیزی را بنام صلح واقعی نمیشناسد .آنچه را که آنها تحت شعارصلح  بشکل خیلی ماهرانه درمراحل حساس برای مخالفین نظام دست نشانده خود پیش کش می کند درحقیقت طرحی است یک بخشی ازهمان  برنامه های ازقبل طراحی شده که  درمعرض اجرا می گزارد نام گزاری می کند اورا بنام صلح وبرای رسیدن به مقاصد شوم استعماری خویش برای اغفال مسلمانان خوش باور وساده لوح که ازکید ومکر شیطانی آنها که آگاهی درست ندارند ونمیدانند که دشمنان مکار شان ازچی مکاید وترفندهای فریبنده برای ضعیف ساختن صفوف مسلمانان وبه جال ودام انداختن آنها چی تزویری را بکار بسته اند بشعارهای دلربا پرازنقش ونگار تبلیغاتی آنها دل بسته به یک بارگی به چنگ صیادان اشغالگران می افتد .

بنأء مسلمانان  نباید به شعارهای تبلیغاتی آنها زود فریب بخورند  درحالیکه ما این را خوب درک کرده میدانیم  واقعیت های تاریخی غدروخیانت  دشمنان شعبده باز یهودی ونصرانی ما مسلمانان نشانده آنست که آنها هرگز بعهد وپیمان خود وفا نکرده ونخواهند کرد .

غلامان وتابعین ایمان باخته داخلی آنها نیزبخاطرتکمیل پروژه های ناتمام اربابان خارجی خود وازمیان برداشتن موانع جهت پیش برد اهداف استعماری وهمچنان جهت کسب دالرشب وروز گلو پاره نموده ازطریق چینل های مطبوعات دجالی کمپایین تبلیغاتی این پروسه را به پیش می برند .واذعان می کنند گویا اینکه ما صلح میخواهیم  ومخالفین نظام را دعوت به صلح می کنیم  اگرما دقیق متوجه بوده باشیم اززمان اشغال کشور بدینسو وگرم وداغ شدن صحنه های نبرد درمیان لشکریان کفر وایمان سردادن این شعارها زمانی صورت می گیرد که  متقبل شدن خسارات جانی ومالی  بیش از تصور اشغالگران مزدوران وغلامان داخلی آنها را سراسیمه نمود واشغالگران هم ازروی همان برنامه های طراحی شده استعماری خود پروژه ی را  زیرنام شورای عالی صلح بامصارف وبودیجه گزاف ایجاد کرده اند که توسط همان مهره های کلیدی وغلامان مردم فریب آنها خیلی ماهرانه به پیش برده میشود . این برنامه مردم فریب خیلی دقیق طرح وبرنامه ریزی شده که میتواند بعضی ازمردمان ضعیف ایمان وکوتاه فکررا تحت این شعار فریبنده بخود جلب وجذب نماید.

باوجود آنهم لله الحمد والمنه اززمان تاسیس این پروسه صلح نام نهاد چندین سال می گذرد بجز ازمصارف گزاف وتبلیغات عوام فریبانه و به رخ کشانیدن به روی پرده مطبوعات تعداد ازتسلیمی ها دروغین را که آنها قبلا هم اربکی ها بدون مزد دولت بودند ویا هم افراد ساخته گی وجاسوسان امنیت که صرف آنها را خواسته به مردم نشان بدهد دیگر برای اهداف اصلی خویش آنچنان که فکرمی کردند هیچ دستآودی قابل ملاحظه ی نداشته وندارند .

قسمیکه دیگرپروژه های استعماری اشغالگران درافغانستان به اثرجهاد ومقاومت خستگی ناپذیرمبارزین کفر ستیز امارت اسلامی وبهمکاری بی دریغ مردم غیورافغانستان اکثرآ بناکامی انجامید این پروسه نام نهاد صلح نیزبه ناکامی انجامید .

Related posts