تازه ترین ها

رژیم چندسرهء کابل ، در مسیر انارشیزم

رژیم چندسرهء کابل ، در مسیر انارشیزم

آن روز در درگیری درمیان حوزه و کندک پولیس در گردیز ( مرکز پکتیا ) بیش از بست تن عسکر کشته و زخمی شدند .

محقق ( معاون ریاست اجرائیه ) جوانهای افغانی را که در شام با داعش می جنگند در ایران ستود ، اما رژیم چند سره حرفهای وی را هدف انتقاد قرار داد ، هدف ظاهری این انتقاد هر چه باشد اما کرزیی و نمایندگان پارلمان ( به ویژه لالی حمیدزی و ظاهر قدیر ) داعش را پروژهء رژیم چند سره می دانند و می گویند امریکا این پروژه را برای رژیم کابل سپرده است و سرپرستی آن به دوش امنیت ملی است ، لالی حمیدزی می گوید : معصوم ستانکزیی مسئول واقعی داعش است ، وی حملهء مرگبار چند روز پیش بر گردهمایی حامیان عطاء نور را کار  ارگ و طرف داران ارگ خواند .

در یک نامهء منسوب به اشرف غنی نوشته شده است که قطعهء پنج صد نفری ضد آشوب در چهار چوب نظم عامه تشکیل گردد اما بدون افسران و سربازان تاجیک ،

نخست معاون ولسی جرگه همایون همایون گفته است : اشرف غنی و امنیت ملی مرا تهدید به مرگ کرده اند ، اگر کشته شوم غنی مسئول است .

این گونه صدها و هزارها منظره های جنجالی هر لحظه در داخل خانهء رژیمِ چندسره رخ می دهد ، مقامات رژیم اگر از سفیر امریکایی و قومندان نیکلسون هراس نداشته باشند یقیناً همدیگر را از پا درمی آورند ، در روزهای آینده روشن خواهد شد که این گونه کشمکش های داخلی رژیم مزدور به کدام سرحد می رسد .

اما متاسفانه قربانی این همه جنجال ها و کشمکش ها باشندگان شهر کابل و در مجموع همه افغان ها هستند ، افغان ها از دست مقامات فاسد رژیم با اوضاع تلخ و ناگوار مواجه اند ، فساد گستردهءمالی ، دزدی و بی عدالتی های مقامات رژیم هفتاد در صد مردم را بی روزگار و  از زندگی بیزار ساخته است .

با وصف که رژیم فاسد کابل هرسال ملیاردها دالر از جامعهء جهانی به نام کاریابی کمک می گیرد ، اما حتی جوان های تحصیل کرده هم نمی توانند به سبب اقربا پروری ، رشوت خوری و تبعیض های نژادی ، سمتی و قومی مقامات رژیم صاحب کار و روزگار شوند ، بناءً بیش تر جوان ها مجبور می شوند کشور را ترک بکنند و در اخیر با مرگ ، حبس و دیگر اوضاع ناگوار دچار شوند .

متاسفانه ، این چنین قضایای دردناک درین روزها جزو زندگی افغان ها گردیده است و این گونه واقعات پر خطر هر لحظه زندگی آن ها را تهدید می کند ، چاپه ها و بمباران های امریکایی های اشغالگر ، تعذیب و شکنجهء مردم به نام طالب  و…….. جرائمی است که افغان ها را به شدت رنج می دهد ، اما رژیم مزدور نه تنها به درد ملت ناراحت نمی شود بلکه مردم خود را برای خوشنودی اشغالگران با گذشت هر روز بیش تر اذیت می دهد .

پس این رژیم بوسیده ، نظام ملوک الطوائفی و دولتی که از سوی مقامات دزد و فاسد رهبری می شود و سران و مسئولانِ آن دشمنان همدیگر هستند ، دارای های ملت را به تاراج می برند و عزت و حیثیت خود را برای پول و قدرت لگدمال می کنند و از محارم ملی ناآگاه هستند چه خدمتی می توانند برای ملت مظلوم و در به در  و برای این کشورِ ویران و خسته حال بکنند ؟Related posts